Четвъртото заседание на ОбС Ловеч на 30 януари е с 32 точки

Председателят на Общински съвет-Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква Четвъртото заседание на 30. 01.2020 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред е от 32 точки, а именно:


1. Питане на основание чл. 33, ал.1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, чл. 104, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Минчо Казанджиев – общински съветник, относно  изпълнение на решение № 774/26.07.2018 г.


2.Питане на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, чл. 104, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Виктор Стойчев – общински съветник, относно изпълнение на договор за превоз на пътници по линията София – Ловеч.


3. Приемане на Плана за 2020 г. по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


4. Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2020 г. и средства за разпределение по раздел ІV-Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилника за функционирането на Общински проектен фонд за 2020 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


5. Отчет за извършените дейности по Календара на туристическите дейности на Община Ловеч за 2019 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


6. Приемане на Стратегия за управление на  общинската собственост  в Община Ловеч за периода 2020 – 2023 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2020 год. в Община Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


8. Кандидатстване с проектно предложение  на Община Ловеч по     BGCULTURE-2.001Първа покана за кандидатстване  с проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култура“ по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


9. Приемане  на отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2019 год. и годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 година.


Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч


10. Приемане на план за работата на Общински съвет-Ловеч за първото шестмесечие на 2020 година.


Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч


11. Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2019 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


12. Определяне на постоянен състав на Експертния съвет на Общински фонд „Култура“.


    Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


13. Поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса  по административен договор  за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOР1-1.020-0007-С01 от 21.08.2019 г. за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч-етап 3“ финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ в полза на поемателя –Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР-Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.


        Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


14. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост-ученически стол в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.


Докл.:Валери Христов – директор на СУ „Св. Климент Охридски“


15. Допълнение на решение № 7/12.12.2019 г.-приложение № 1, относно предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункциониращи напоителни канали-общинска собственост, попадащи  в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели в землището на с. Гостиня, Община Ловеч, за стопанската 2019/2020  година.


Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч


16. Процедура  по даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване-/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 43952.523.559 по плана на новообразуваните имоти  на местност „Бабаковец“ в землището на гр. Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


17. Процедура  по даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване-/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 43952.551.483 по плана на новообразуваните имоти  на местност „Полето-лагера“ в землището на гр. Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


18. Даване на съгласие за разрешение за изработване  на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на у.п.и. І-248, у.п.и. ІІ-249 и у.п.и. ІХ-248 от кв.28 и у.п.и. Х-248 и у.п.и. ХІ-247 от кв. 16 по плана на с. Владиня, Община Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


19. Даване на съгласие за изменение на проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация – /ПУП-ПР/ за у.п.и. Х-2386  от кв. 212 по плана на кв. “Вароша“, гр. Ловеч, във връзка с изпълнение на изискването на чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


20. Процедура по даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 43952.179.149 по КК на гр. Ловеч в землището на гр. Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


21. Обявяване от публична в частна собственост на имоти общинска собственост и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция пътна инфраструктура –/АПИ/ на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Радювене, Община Ловеч, за изграждане на обект на техническата инфраструктура АМ “Хемус“, участък  от км. 103 +150 до км. 122+260 на територията на Община Ловеч.


   Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


 22. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Лисец, Община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Наца Иванова Кучева в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


23. Допълване на списъците за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 год.-приложение №1 и приложение № 2, неразделна част от решение № 947/28.02.2019 г. на Общински съвет-Ловеч.


   Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


24. Прекратяване на договор за концесия върху язовир  „Ливадето“, находящ се в землището  на с. Владиня, Община Ловеч, сключен между Община Ловеч и ЕТ „Поли-Вес-Стефка Николова-Георги Петков“, гр. Ловеч.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


25. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Андрей Иванов Спасов чрез продажба дела на общината, представляващ  1/6 идеална част от незастроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.910 по КК на с. Дойренци, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 55721/05.12.2019 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


26. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Елена Кирилова Драганова, Димитър Стойков Димитров и Петя Стойкова Вълчева чрез продажба дела на общината, представляващ  1/4 идеална част от  поземлен имот с идентификатор  43952.514.55 по КК  на гр. Ловеч, ведно с ¼ идеална част от попадащите  в имота сгради,  актуван с АЧОС № 55719/05.12.2019 година.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


27. Приемане  на дарение от „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД на лек автомобил и предоставянето му, съгласно волята на дарителя за безвъзмездно право на ползване.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


28. Приемане  на дарение от  Християнско помощно дружество „Искри за надежда“ на специализиран автомобил, марка „Фолксваген Голф“ и предоставянето му, съгласно волята на дарителя.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


29. Определяне на общински съветници в състава на Комисията за безвъзмездно предоставяне на помещения –общинска собственост за осъществяване дейността на общинските ръководства на политическите партии и отдаване под наем за дейността на синдикалните организации.


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


30. Прекратяване на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД


Докл.:Корнелия Маринова – кмет  на Община Ловеч


31. Именуване на Драматичен театър –Ловеч с името „Стефан Данаилов“.


Докл.: Минчо Казанджиев – общински съветник


32. Промени  в ръководството на  постоянните комисии.


Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч
Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com