Учредяване на Войнски Съюз „Васил Левски“

Тихомир Тодоров ни изпрати следния текст, относно учредяването на Войнски Съюз „Васил Левски“:

ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”:

Структура, цели и задачи

Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички свои членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб за:
1. Защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина.

2. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.

3. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.

4. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.

5. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички правоохранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.

6. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни посегателства

7. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец служби и техните вътрешни агенти на влияние вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: – държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни, престъпни техни действия.

8. Противодействие и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии включително. икономически, финансови, военни и организационни такива, от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната /Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).

8. Противодействие и неутрализация на всички престъпни действия, укази, закони, разпоредби и други такива извършени или издадени от горепосочените персони които водят до разграбването, разрушаването, присвояване или разпродажбата на българските финансови институти /банки, застрахователни компании, златни и валутни резерви/, предприятия, стратегически отрасли /ВПК, държавен резерв, енергийни, водни, транспортни и комуникационни дружества, хранителна индустрия, фармацевтични заводи, и всички естествени природни ресурси и полезни изкопаеми/ включително продажбата на българската земя извършвани без предварително и категорично изразено /на общонародно допитване или национален референдум/ съгласие на ВЪРХОВНИЯТ Суверен – НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

9. Противодействие и наказване на всеки опит за замяна на пълната и пряка Демокрация (НАРОДОВЛАСТИЕ) с всяка друга форма за управление на страната и обществено политически строй, целящи да ограничат правата на Върховния Суверен като пряк и единствен разпоредител с властта, бъдещето и ресурсите на страната.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

10. Противодействие и наказване на всеки опит от страна на български държавни служители, депутати, политици, министри да предават на чужди държави, военно-политически, икономически и др. международни организации и съюзи каквато и да е било част от суверенитета, независимостта, териториална цялост, отбраната, външната и вътрешната политика на българската държава, финансова система и Българска Народна Банка без изричното предварително и категорично изразено съгласие на 90% от българските граждани.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

11. Противодействие и наказване на всеки опит на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици за присъединяване на страната към каквито и да било военно-политически блокове и съюзи, икономически, финансови или търговски организации и съюзи без категоричното и предварително изразено желание и одобрение от страна на 90% от българските граждани. Всички подобни договори и споразумения сключени или извършени без изричното, ЯСНО и категорично изразено, предварително съгласие на СУВЕРЕНА /на общонационално допитване и референдум/ се считат за нелегитимни и не са валидни за българските граждани, защото са извършени в условията на държавна измяна и след предварителен престъпен сговор между извършилите това деяние виновни лица, подписали се като страни по тях, в ущърб на Българските Национални интереси и с отнемане върховенството и правата на Суверена.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12. Противодействие и наказване на всеки опит за държавна измяна предателство на българските национални идеали, уронване престижа и нанасянето на щети на интересите на българската нация от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12.1. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, министри, депутати, политици, религиозни лидери за извършване на действия в изгода на чужди национални интереси, или поради различни форми на тяхната агентурна, шпионска, финансова и друга зависимост да изказват категорични мнения или заключения по отношение виновността или причастността на чуждестранни организации или държави към военни, терористични и други деяния извършени на Българска земя без Българските следствени органи и Прокуратура да са доказали документално и неоспоримо същите а Българският Съд да е произнесъл обективно и безпристрастно осъдителна присъда на базата на цялостни, категорични и безспорни доказателства за тяхната виновност. Всеки подобен опит нанася непоправими вреди на българските национални интереси, засилва заплахите срещу българската държава и сигурността на българските граждани, уронва престижа и независимостта на страната и следва безспорно да се третира като държавна измяна и шпионаж в полза на чужда държава и наказва като такава без значение от заеманата длъжност.

12248864_1094958213847706_1366317147_n

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

13. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици да заемат страна или въвличат България в каквито и да е било форми на икономически санкции или военно – политически авантюри без категорично решение на Съвета за сигурност при ООН и само след задължителното, предварително и ясно изразеното съгласие, решение и одобрение на 92% от българският народ.
Всички виновници извършили и извършващи подобни престъпни действия ще бъдат съдени като агенти на чуждестранни специални служби за държавна измяна, предателство и шпионаж.

14. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати, политици, членове на чуждестранни организации, секти и тайни, общества да фалшифицират или изопачават истинската българска история и култура, да отричат или изопачават историческите събития в ущърб на българският народ, да насаждат омраза към народа и страната, национален нихилизъм, склонност към предателство, измяна, робска психология и нанасят вреди на българската история, държавност и национални идеали.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

15. Противодействие на дейността на каквито и да било тайни общества, незаконни секти, организации и други на територията на страната, на стремежа на други държави и техните спецслужби да нанесат вреда на българската държавност, национални интереси, отбранителна способност, икономика, финансова система, образование, култура, духовност, родолюбие и на моралните, културни, духовни и материални устой на българският народ, държава и семейство.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12231345_1094958223847705_1207261452_n

16. Подпомагане на българската армия, държавни ведомства, служби и органи в неутрализиране на всички вътрешни и външни заплахи за националната сигурност, геополитическите и икономически интереси на ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА НА България.

17. Противодействие и неутрализиране дейността на всички физически и юридически лица, политически, военно политически, икономически, финансови и други местни и международни организации и съюзи опитващи се да наложат каквито и да е било ограничения на правата и свободата на българските граждани или на независимостта, суверенитета, финансово икономическата стабилност и териториална цялост и демографско развитие на България.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

18. Противодействие и неутрализиране действията или стремежа на всякакви български и чуждестранни физически и юридически лица, корпорации, банки и организации да заграбят, придобият, експлоатират или извършват разпоредителни сделки и търгуват с естествените монополи, стратегически предприятия и отрасли, с предприятията от Военно промишленият комплекс, природни ресурси и българска земя без предварителното ясно и категорично изразено /на общонародно допитване- референдум/ съгласие на 92% от българския народ.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

19. Противодействие и неутрализиране на всички опити от страна на враждебни на българската нация вътрешни и външни сили и техните съюзници и съучастници за извършването на каквато и да е било форма на въоръжена, финансова, идеологическа, духовна, културна, религиозна, икономическа или политическа агресия срещу народа или отделни граждани на България.

20. Противодействие и неутрализиране на всички опити за бъдещо съкращаване на Въоръжените сили, военни училища, спецслужби, МВР, разузнавателен и отбранителен потенциал на страната от страна на продажните български политици, президент, депутати и министри. Всеки подобен опит в този страшен за страната ни исторически момент, на тотална външна етно религиозна агресия насочена срещу стабилноста на страната и промяна на етно религиозният състав на населението в Южна България /с помощта на радикалните главорези пристигащи под прикритието на хилядите бежанци от Сирия/, ще бъде преследван и наказван жестоко и незабавно от СУВЕРЕНА като държавна измяна.

21. Съдействие за ускореното възраждане на Въоръжените сили, армия, Военно Промишлен комплекс, техническа обезпеченост, отбранителна способност и комплексната система на структурата за Националната сигурност на България. Неутрализиране на всички опити за по нататъшно увеличение на трудовия стаж и пенсионна възраст на офицерите и сержантите от българската армия, служителите от службите за сигурност и МВР.

22. Неутрализиране на всички опити за изкуствено ограничаване раждаемоста на български майки както и на средствата за издръжка на българските деца.

23. Изпреварващо неутрализиране на всички опити за демографски, бактериологични, химически и генномодифицирани хранителни и фармакологични диверсии и саботажи против народа на България.

24. Пресичане на всички опити за химически, радиационни, бактерилогични и пестицидни замърсявания на свещенната българска земя, морско и въздушно пространство.

25. Пресичане на всички опити за психотронно, фармакологично, информационно, генетично и психофизиологично въздействие върху населението и територията на България.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12231226_1094958317181029_1931999964_n

26. Издирване, арест, разследване, съд и конфискация на цялото движимо и недвижимо имущество и финансови активи /в страната и чужбина/ на всички държавни служители, министри, депутати и политици които със своите действия или престъпно бездействие са виновни за поредната национална катастрофа, разграбването, разрушаването или разпродажбата на националните богатства, предприятия, стратегически отрасли, земя и природни ресурси на българския народ и държава.

27. Подпомагане структурите на българските държавни органи и народна власт в събирането и анализа на нужната информация, арест, следствие, съд и разстрел за всички наркобарони, крупни наркотрафиканти и ръководители на престъпни мрежи за разпространяване на наркотици на територията на България заради умишленото наркотизиране, изтребление и убийство на българските деца и граждани. В момента България е на първо място в Европа по наркозависимост на децата от 10-14год. възраст

28. Изпреварващо неутрализиране на всички опити за източване на държавната хазна и бюджет с неизгодни за държавата и българския народ държавни заеми или чрез сделки и обществени поръчки извършвани с помощта на партийно обвързани частни фирми и подставени бизнесмени. Арест, следствие, съд и затвор на всички виновни длъжностни лица, конфискуване на цялото тяхно и на обкръжението им имущество и финансови активи. Забрана за заемане на държавни и обществени длъжности за тях и членовете на техните семейства.За злоупотреба с държавна власт и средства от народната хазна или вземане на неизгодни за българския народ държавни кредити /превръщащи ни във вечни длъжници/ присъдата е разстрел или доживотен затвор.

29. Пресичане на всички опити за корупция във висшите органи на държавната власт, привличане на виновните длъжностни лица, министри, депутати и политици към наказателна отговорност, конфискация на имуществото им и доживотна забрана за заемане на държавни и обществени постове и длъжности.

30. Привличане към съдебно преследвани и наказателна отговорност на всички длъжни лица, депутати, политици и министри които са извършили каквито и да е било разпоредителни действия със Държавния резерв, военно временни запаси, златния резерв, валутните средства на БНБ, държавния дълг и опрощаване дълговете на трети страни към НРБ, стратегическите отрасли, естествени монополи и природни рисурси на страната, със статута собственоста и подчинеността на БНБ на българският народ и държава. Доживотен затвор и конфискация на цялото им имущество и пожизнена забрана за тях и членовете на техните семейства да заемат държавни и обществени длъжности.

31. Привличане към съдебно преследване и наказателна отговорност на всички политици, държавни служители, министри, депутати и други български граждани нанесли вреди или участвали във разрушаване на българското образование, дух, култура, родолюбие или в други действия насочени срещу патриотизма, духа, героизма и морално етичните норми на българските граждани или към такива престъпни промени в българските учебници и образователна система.

32. Неутрализиране на всички опити за насаждане на чужди за българският дух, бит, морал и народопсихология сексуални извращения нанасящи непоправими вреди върху подрастващото поколение и българския генетичен фонд, култура и духовност.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

33. Неутрализиране и привличане към наказателна отговорност на всички длъжностни лица, политици, депутати и министри допринесли за разрушаването на перфектно функциониращата до 1989 година държавна система за здравеопазване, болнично лечение, санаториуми, почивни бази, националната аптечна мрежа и фармацевтична промишленост, разграбването и разпродажбата на българските фармацевтични заводи от страна на местни и чужди престъпници и техните политически покровители.

34. Привличане под наказателна отговорност на всички длъжностни лица, политици, депутати и министри допринесли за умишленото разрушаване на цялата напоителна иригациона, отводнителна и хидро-мелиоративна система на българската държава, разрушаване на колективните, кооперативни и държавни земеделски стопанства, агро комплекси, опитни станции, институти и лесозащитни пояси.

35. Ускорено възстановяване и възраждане на всички видове и родове войски на Въоръжените сили, възстановяване на тяхната отбранителна мощ и наситеност с високо технологични оборудване, свръх съвременни оръжейни системи, транспортни и комуникационни средства, най добрите системи за електронно и радиолокационно разузнаване, специално оборудване, апарати за безпилотно разузнаване, възстановяване на ВВС, ВМФ, ПВО на страната за да се гарантира сигурността на територията, морската акватория и въздушно пространство над страната.

36. Възстановяване в пълен обем на всички военни и полицейски училища, школи и центрове за подготовка в страната, и създаване на допълнителни такива за подбор и подготовката на командните кадри и личен състав на силите за специални операции, диверсионни и въздушно десантни подразделения и алпийските части на възродената българска армия.

37. Привличане към наказателна отговорност на всички политици, депутати, министри, държавни чиновници, и на всички офицери от ГЩ и РУМНО допринесли за разрушаването на българската армия, закриването на военните гарнизони и бойни поделения в южна България, унищожаването на ракетните ни комплекси, танкови бригади, на военно въздушният ни и военноморски флот, на граничните ни войски, отбранителните, защитни и сигнално охранителни съоръжения по българските граници, разрушаване и разпродажбата на предприятията от ВПК и закриването на военните училища във страната.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

38. Привличането към наказателна отговорност на всички участвали в съкращенията и унищожаване или подаряване на чужди армии на огромната част от техниката и складовите наличности на ВВС, ВМФ и останалите видове и родове войски на БНА, унищожаване на силите на ПВО и ракетните и артилерийски подразделения и комплекси.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

39. Привличане към наказателна отговорност на всички политици, министри, депутати и длъжностни лица присъединили българската държава и въоръжени сили към чужди агресивни военнополитически блокове като на НАТО или подпомогнали окупацията и построяването на чужди военни бази на българска територия без изричното и предварително категорично заявено съгласие на 92% от българският народ, като ЕДИНСТВЕН и Върховен Суверен и разпоредител със властта и съдбините на България.

Членовете на Военният съюз участват доброволно във всички форми за всеобща съпротива на народите по света борещи се за съхранение на националните си държави и финансово – икономическата, технологична и военно политическа независимост на своите страни от силите на световното зло.
Членовете на Военинят съюз задължително работят и активно защитават  реализирането на СУВЕРЕННОТО ПРАВО на българските граждани като Върховен Суверен, ПРЯК РАЗПОРЕДИТЕЛ СЪС ВЛАСТТА и защитник на своето Отечество да управляват пряко страната и да разполагат с оръжие за защита на своят дом, страна, права, свобода, национални идеали, семейството и българските национални интереси. След освобождението на България членовете на Военният съюз в трудоспособна възраст се вливат в Българската народна армия за да помогнат за гарантиране сигурноста на българските граждани, защитата на Отечеството и възраждане бойната мощ на Въоръжените сили.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com