Съобщение от Община Троян, отдел „Местни приходи“ Кампания по събиране на местните данъци и такси

Уважаеми Граждани и Ръководители на предприятия,
Стартира кампания по събиране на местните данъци и такси.
Сроковете за внасяне на задълженията  за 2016г. са следните:
– данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
– данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим.На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
– патентен данък плащане на четири вноски:
За първо тримесечие  – до 31 януари
За второ тримесечие – до 30 април
За трето тримесечие  – до 31 юли
За четвърто тримесечие  – до 31 октомври
– туристически данък: дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ  месеца, през който са предоставени нощувките.
Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата  и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:
Общинска банка АД кл. Ловеч, офис Троян
Банкова сметка – BG 16 SOMB 9130 84 33730544
BIC – SOMBBGSF
Код за вид плащане:
– патентен данък – 44 14 00
– данък недвижими имоти – 44 21 00
– данък върху превозните средства – 44 23 00
– такса битови отпадъци – 44 24 00
– туристически данък – 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.
Отдел “Местни приходи” е с работно време от 8,00 – 17,30 часа, без прекъсване.
Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.
Считано от 01.01.2014 г. след промените в Закона за местните данъци и такси са валидни следните облекчения  за данък превозни средства:
1. За превозни средства с мощност на двигателя до 74 киловата включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „ Евро 3 “, “ Евро 4 “, “ Евро 5 “  “ Евро 6 “ и “ EEV “, определения данък превозни средства се заплаща с 40 на сто намаление.
2. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление от определения данък.
3. За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения  данък.
Когато в свидетелството за регистрация на превозното средство не е отбелязана екологичната му категория, следва да се представи документ, удостоверяващ категорията. Документа се издава от производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в България.
От 01.01.2015 г. размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
ВАЖНО: Декларация за притежавано  превозно средство се подава в следните случаи:
– пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.
– пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице – в двумесечен срок ;
– собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната – в двумесечен срок;
– са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък – в двумесечен срок;
– са налице основания за ползване на данъчни облекчения – в двумесечен срок.

Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения,че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com