Съветниците в Ловеч ще решават за освобождаване от наеми, обезщетения и такси поради пандемията

Общинските съветници в Ловеч ще трябва да решат на свое заседание на 30 април дали да освободят от заплащането на дължими наеми, обезщетения и такси на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти поради пандемията. Предложението е на кмета на Ловеч Корнелия Маринова  и е за срока на въведените ограничителни мерки по Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.


В предложението до председателя на ОбС Петър Цолов се казва: “Въвеждането на ограничаващи мерки доведоха до спиране на дейността и затварянето на голям брой общински имоти, отдадени под наем и такива за ползването, на които се заплащат обезщетения, които съгласно предназначението си  попадат в обхвата на рестрикциите.


Обявеното извънредно положение в страната, предизвикано от пандемията от COVID-19, е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, свързано с невъзможността за ползване по предназначение на предоставените под наем и за ползване общински имоти (обекти).


Такива събития от извънреден характер са възникналите след сключване на договор и независещи от волята на страните: пожар, военни действия, природни бедствия и стихии, ембарго, включително правителствени забрани и други.


Вследствие от създалата се неблагоприятна икономическа ситуация, както и с цел подпомагане на малкия и среден бизнес, развиващ дейност на територията на община Ловеч, считам, че е целесъобразно наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, които съгласно предназначението си попадат в обхвата на въведените ограничителни мерки по Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, да бъдат освободени от заплащането на наеми, обезщетения и такси.“


В предложението на кмета се напомня, че в същия дух е и внесеното по-рано предложение на д-р Георги Митев – общински съветник.


Ако кметското предложение бъде прието във внесения вид, то ще гласи следното:


1. Освобождава от заплащане на дължимите месечни наеми за ползването на общински нежилищни имоти, считано от 13.03.2020 г. –  датата на преустановяване на функционирането им, съгласно Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, до датата на отмяна на ограничителните мерки, както следва:


1.1. Наемателите на общински нежилищни имоти, функциониращи като заведения за хранене и развлечения (ресторанти, механи, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и др.), културно-развлекателни обекти, спортни обекти и фитнес зали, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение;


1.2. Наемателите на ученически столове/ученически бюфети и отдадените под наем площи в сгради за разполагане на вендинг-автомати, находящи се в училищата на територията на община Ловеч.


2. Освобождава от заплащане на дължимите месечни обезщетения ползвателите на общински терени за разполагане на преместваеми обекти-павилиони, считано от 13.03.2020 г. –  датата на преустановяване на функционирането на обектите до датата на отмяна на ограничителните мерки, съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.


3. Платените месечни наемни вноски и обезщетения от наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, посочени в т. 1 и т. 2, отнасящи се за периода на въведените ограничителни мерки, да се считат за платени вноски за съответстващия период след датата на отмяната им.


4. През 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, възстановили на Община Ловеч до 30 юни размера на дължимата такса за битови отпадъци за цялата година.


Общински съвет Ловеч, пресцентър


10.04.2020 г.Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com