РЗИ: По мътност питейната вода в Ловеч е приемлива за потребителите

След ежедневно проследяване на показателя мътност на питейната вода  в Ловеч към 08.09.2022 г. можем да дадем заключение, че той е „приемлив за потребителите  и без значими колебания спрямо обичайното“. Това пише в отговора на РЗИ –Ловеч, до кмета на Община Ловеч по повод запитване от по-рано. Предвид гореизложеното считаме, че към момента не е необходимо налагане на забрани и ограничения за ползване на питейната вода, пише в отговора.

В писмото от 8 септември се казва още:

„Във връзка с усложнената метеорологична обстановка вследствие обилните валежи в района на водохващанията в с. Черни Осъм, довели до повишена мътност на питейната вода, РЗИ – Ловеч,  Ви уведомява за следното:

Съгласно Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.

На Изпълнителния директор на ВиК АД гр. Ловеч е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки: механично измиване и дезинфекция на водоснабдителните обекти; увеличаване на подаваното количество хлор, с цел засилена дезинфекция на водата и предотвратяване на замърсяване; изследване на водата по органолептични, химични и микробиологични показатели включени в показателите от група А съгл. Наредба №9/2001г.; отчитане и отразяване на остатъчния хлор ежедневно; уведомяване своевременно на населението при влошаване качеството на водата както и за забрани, ограничения и условия за ползването й.

РЗИ Ловеч извърши контролни изследвания по показатели от група А на вода при краен консуматор от пунктове в различни райони на гр. Ловеч, съгласно мониторингова програма с ВиК – Ловеч.

Параметрите на контрол (физико-химични показатели: активна реакция, амониев йон, нитрати, нитрити, остатъчен свободен хлор, цвят, вкус, мирис, електропроводмост и микробиологични: колиформи, ешерихия коли) на вода питейна от централно водоснабдяване съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001.

След ежедневно проследяване в РЗИ Ловеч на показателя мътност с индикаторно значение към 08.09.2022г. можем да дадем заключение, че е „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, на основание Таблица В – показатели с индикаторно значение, Приложение 1 от Наредба №9/2001г.“

На 5 септември т.г. кметът на Община Ловеч направи официални запитвания до „В и К“ АД – гр. Ловеч и до РЗИ- Ловеч, какви мерки са взети.  Поводът бе видимо влошеният вид на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Ловеч вследствие на обилни валежи на 2 септември и следващите дни. Видно беше за потребителите, водата от чешмите бе с променен цвят и вкус.

Община Ловеч, пресцентър

08.09.2022 г.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com