Резултати от охранително обследване на детските градини и училищата на територията на община Ловеч Информация за извършеното охранително обследване на детските градини и училищата на територията на община Ловеч и за предложенията и препоръките от протоколите на комисията

Със Заповед № 1760 / 10.12.2015 г. на кмета на Община Ловеч беше сформирана комисия за извършване на охранително обследване на детските градини и училищата на територията на община Ловеч. Комисията извърши обследване на 8 детски градини в град Ловеч и 1 – в село Дойренци, в т.ч. и на несамостоятелните групи в 5 села: Александрово, Малиново, Радювене, Лисец и Славяни. Извършено е обследване на 14 училища в град Ловеч (9 общински и 5 държавни) и 2 училища – в селата: Александрово и Малиново. Обследвани са и сградите на 2 обслужващи звена: Ученическо общежитие и Общински детски комплекс. Общият брой на обследваните обекти е тридесет и два.
За всеки обект е изготвен отделен протокол за охранително обследване със съответните констатации, предложения, препоръки и предписания за отстраняване на нередностите и подобряване организацията на дейността. С писмо Изх.2400-055/18.01.2016 г. от заместник-кмета на Община Ловеч – Венцислав Христов, от директоритее поискан план за изпълнениена препоръките и предписанията, като е поставен двумесечен срок от датата на връчване на протоколите.
Най-често срещаните препоръки в протоколите и при детските градини и при училищата са следните:
1. Възстановяване и изграждане на огради и врати на дворовете.
2. Ремонт и изграждане на осветление в дворовете, увеличаване на осветеността им.
3. Укрепване и възстановяване на предпазни съоръжения и врати на спортни площадки в училищните дворовеи на съоръжения за игра и спорт в дворовете на детските градини.
4. Поставяне на брави „антипаник“ на входно-изходни врати от сградите към дворните пространства.
При детските градини други често срещани препоръки са за изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и системи за обектова охрана чрез радио СОТ в групите по селата.
При училищата други често срещани препоръки са за доизграждане на системи за видеонаблюдение,с цел по-пълно обхващане на външния периметър, и на евакуационното осветление, като се поставят допълнителни указателни табели и знаци по пътя на евакуация в сградите. Често се повтарят и препоръкиза оборудване с допълнителни уреди за пожарогасене в сградите и актуализиране на планове за охрана и скици на обектите.
Някои от предписанията вече са изпълнени, а за други са представени планове за изпълнение в посочения двумесечен срок.
От детските градини с най-много на брой препоръки са: ЦДГ „Зора“ и ЦДГ „Мария Сиркова“, а от училищата – СОУ „Тодор Кирков“, СОУ „Панайот Пипков“ и ГЧЕ „Екзарх Йосиф І“.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com