Работодателите да се възползват от стартиращата схема за наемане на младежи, препоръча кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова Добре е работодателите в общината да се възползват от стартиращата в момента нова схема по ОП „Развитие на човешките ресурси” и да дадат шанс на безработните младежи, счита кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова

Интеграцията на  нашите млади граждани и осигуряването на трудова заетост е сред важните стъпки за съживяване на град Ловеч, затова препоръчвам на всички заинтересовани да се запознаят с условията за включване.
Работодателите могат да подават заявки за наемане на млади хора във всички дирекции „Бюро по труда” от 13.01.2016 г. до  31.03.2016 г. включително или до изчерпване на финансовия ресурс.

Ето и подробно за условията.

Започва събирането на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора” на ОПРЧР 2014-2020

Агенция по заетостта (АЗ) стартира прием на заявки за свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020. Процедурата ще се изпълнява от АЗ на територията на цялата страна и по нея ще бъдат обхванати 23 хиляди безработни участници на възраст между 15 и 29 г. вкл. Очаква се над 17 хиляди от тях, след приключването й, да бъдат ангажирани с образование/обучение, да получат квалификация или да имат работа. Периодът на изпълнение на схемата е 2016-2018 г., а ресурсът, заделен за целия период на изпълнението й, е 115 млн. лв.
Чрез „Обучения и заетост за младите хора” ще се предостави възможност за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в ДБТ, осигурявайки им заетост при работодател.
Работодателите могат да наемат безработните младежи директно или в случай на необходимост след успешно преминаване на обучение, съобразено със заявката, която той е направил в ДБТ.
Допустими са обучения за придобиване на професионална квалификация до трета степен включително, както и обучения по ключови компетентности – КК 2 чужд език и/или КК 4 дигитална компетентност, съгласно Европейската квалификационна рамка (на база на подадената заявка от работодател).
Обученията се реализират по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Важно е да се знае следното:
Към настоящия момент ще се удовлетворяват само заявки от работодатели, които са насочени към директно включване на лица, представители на целевата група, в субсидирана заетост по схемата.
Информация относно условията за включване в обучение по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще бъде публикувана своевременно на официалната интернет страница на Агенция по заетостта (www. az.government.bg)

Кой може да участва по проекта:

– Всички работодатели, които попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 352, 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013).
– В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящия проект могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС.

На работодателите/общините, които осигурят заетост по схемата, ще бъдат покрити следните разходите:

– Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на Минимален осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство.
– Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната.
– Разходи за стипендии на обучаващите в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в населеното място (минимум 6 учебни часа) и 15 лева за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (минимум 6 учебни часа)

Агенция по заетостта стартира набирането на заявки за финансов ресурс от 30 000 000 лв. Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 13.01.2016 г. до  31.03.2016 г. включително или до изчерпване на финансовия ресурс.

Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда. (www. az.government.bg)

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com