Работна среща на тема „Прилагане на екологичното законодателство“ се проведе в РИОСВ-Плевен

В Информационен център на РИОСВ – Плевен се проведе работна среща с главните архитекти на общините на територията на Плевенска и Ловешка области, на тема „Прилагане на екологичното законодателство“. Разгледани бяха последните изменения и изискванията на Закона за опазване на околната среда, при провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, екологична оценка на планове и програми, както и оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с необходимостта от последващо одобряване, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията. В срещата участваха 17 главни архитекти и служители от общо 14 общини, представители на дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ – Плевен. Срещата бе открита от инж. Рени Атанасова, директор на РИОСВ – Плевен, която участва и в проведените по-късно дискусии. Разгледани и обсъдени бяха конкретни примери и казуси, във връзка с прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В заключение участващите изразиха желание да се подобри комуникацията и обмена на информация между общинските администрации и РИОСВ – Плевен, включително подобни работни срещи да се организират периодично.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com