Проекто-дневният ред  на 46-ото заседание на Общински съвет в Ловеч е от 23 точки

Проекто-дневният ред  на 46-ото заседание на Общински съвет – Ловеч, което е насрочено за 27 октомври /четвъртък/ 2022 година, засега съдържа 23 точки. Заседанието ще започне от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.


Сесията се свиква от председателя Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Сред по-важните точки са:


Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) 2021-2027 г.


Приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч.


Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч 2021-2028 година.


Кандидатстване с проектно предложение „Грижа в дома в община Ловеч“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ в рамките на Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.


Откриване на производство по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името на Свещеноиконом Кръстю Никифоров.


Откриване на производство по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“.


Молба от Димитър Магеранов, председател на Спортен Карате клуб – Ловеч, относно финансово подпомагане на състезател за участие в Европейско първенство през месец ноември 2022 г. в гр. София.


Даване на съгласие за учредяване на безвъзмезден безсрочен сервитут – право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водопровод и напоителен канал за теренното осигуряване реконструкцията на инженерни мрежи, изместени при изграждане на АМ „Хемус“.


В началото на сесията е питането на Иван Николов – общински съветник, относно информация за въведените договори като поети ангажименти по отчет на бюджета за 2021 г. и прогнозно планираните за 2023-2024 г.Община Ловеч, пресцентър21.10.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com