Проекто-бюджета на Община Троян за 2016 г. е 20 686 хил. лв. При почти пълна зала се проведе публичното обсъждане на Бюджет 2016 г.

DSCN8198Кметът на Община Троян, г-жа Михайлова и Председателят на Общински съвет Троян, г-н Николай Тодоров, отправиха покана към жителите на общината, общинските съветници, директори на училища и детски градини, консултативни и квартални съвети за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г., за да коментират заедно най-важното решение, което Общински съвет – Троян предстои да вземе в рамките на 2016 г. Обсъждането на Бюджет 2016 г. протече при голям интерес от страна на гражданите. Бяха направените и конкретни предложения.
При почти пълна зала се проведе публичното обсъждане на Бюджет 2016 г. Г-жа Михайлова представи пред събралите се граждани и обществени дейци проекта за бюджет за 2016 г. и акцентира върху приоритетите, които ще бъдат внесени като предложение на заседанието на Общински съвет Троян през месец февруари. „Мисля, че предлагаме на гражданите на Троян един смел и отговорен бюджет, защото този бюджет е с 1 237 хил. повече от бюджета за 2015 г., от които приходите с произход държавен са със 190 хил. лв. повече, а местните приходи с 1 047 хил. лв. повече“, сподели г-жа Михайлова.
Кметът представи съдържанието на бюджетната „пица“ за 2016 г. Най-голям ръст в нея имат приходите за инвестиции, като за 2015 г. те са 2,7 млн. лв., а за бюджет 2016 г. – 3,4 млн. лв., или ръстът на разходите за инвестиции е 25 %. На второ място ръст бележат разходите за здравеопазване – с 18 %. Основните политики в Бюджета остават непроменими във времето – икономично, ефективно и в съответствие с потребностите изразходване на публичните средства. За пръв път при подготовката на разходната част на бюджета е взето като база изпълнението, а не плановите числа. Направените предложения за разходи в бюджета за 2016 г. са в пъти повече от възможностите за удовлетворяването им. В процеса на съставянето на проекто-бюджета са направени консултации с всички заинтересовани страни: кметски съвети на всички населени места, политически партии, представени в Общинския съвет и др. Съблюдаван е прилаганият принцип, приоритет да се дава на цялостно реконструиране на улици и пътища. Стремежът на Ръководството на Общината е обезпечаване на потребностите на общността от всички възможни финансови източници – общински бюджет, държавен бюджет, европейски фондове и програми.
DSCN8190Основните приоритети в Бюджет 2016 г. са обединени в две големи групи: подготовка за привличане на финансиране от външни за общинския бюджет финансови източници и финансово осигуряване на приоритетите в управленската програма. Това, което отличава Бюджет 2016 г. е, че той предвижда една сравнително голяма част от бюджета за проектиране – 330 хил. лв. и 140 хил. лв. за енергийни обследвания. Приоритетно ще се работи за повече работни места и по-добри доходи, чрез подобряване на бизнес средата – инфраструктура на северна и южна бизнес зона; подкрепа на Местната инициативна група; подкрепа и насърчаване на туризма, а също така – работата за привличане и задържане на младите хора в общината и  за подобряване на средата и качеството на живот в общината. В предложението за Бюджет 2016 г. са включени дейности за поетапна реализация на Генералния план за организация на движението, обновяване на техниката за снегопочистване и поддържане на банкети и сервитути около пътищата на общината; търсене на решения на проблема с паркирането.
Като друг основен проблем г-жа Михайлова очерта нарастване на очакването за покриване от общинския бюджет на все по-голяма част от дейностите на спортните клубове и читалищата, в противовес на ограничени приходоизточници в бюджета. Все повече стават разходите, за които законът не предвижда никакъв източник на финансиране – улично осветление, доплащане за детски градини и ясли, Домашен социален патронаж.
Пред Общината стоят две важни предизвикателства през годината – стимулиране на тези, които привличат допълнително средства за общината и търсене на нови приходоизточници. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com