Проведе се публично обсъждане на проектите за Стратегия и Програма за общинска собственост Публично обсъждане на проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. и проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. се проведе снощи в залата на Общинския съвет Ловеч

1 (25)Обсъждането се водеше от заместник-кмета Цветан Георгиев, участваха и кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и заместник-кметовете Ивелина Радевска и Венцислав Христов. С предложения се включиха част от общинските съветници и граждани, сред които и група младежи.
В Стратегията се прави анализ на структурата, основните характеристики, мерките, способите иначините за управлението на общинската собственост. Изведени са основните цели, приоритети и дейности по придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Те са съобразени с целите, приоритетите и дейностите, залегнали в Общинския план за развитиена Община Ловеч за периода 2014-2020 г.
Визията е„до 2020 г. община Ловеч да се превърне в съвременна европейска община с устойчива и развиваща се икономика, предлагаща привлекателна среда за живот и работа на населението и разполагаща със съхранено и споделено културно наследство”.
Към момента са съставени 4430 акта за собственост на общински имоти. От тях са отписани (поради разпоредителни сделки, неправилно актуване, преактувани или други преструктурирания) 1845 акта за общинска собственост. Община Ловеч има 2585 имота, оттях 602 имота са актувани с актове за публична общинска собственост и 1983 имота са актувани с актове за частна общинска собственост.
Анализът сочи силните и слабите страни в управлението на общинската собственост, както и пътища са развитие.
1 (14)По време на обсъждането стана ясно, че младежите се вълнуват от бъдещето на спортната зала, както и другите места за спортуване. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова се ангажира с ремонт на сегашнатаспортна зала, а в дългосрочен план може да се мисли и за нова зала, както настояват младите.
Направени бяха много и интересни други предложения, които да залегнат в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.
Документите са публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com