Проведе се поредното обучение на професионалистите по здравни грижи

Доц. Макрета ДрагановаВ Ловеч се проведе поредното обучение на професионалистите по здравни грижи, работещи в Многопрофилна болница за активно лечение -Ловеч, детските ясли, здравните кабинети на училищата, детските градини, обединените детски заведения исоциалните услуги на територията на общината. В обучението се включиха и медицински специалисти от други общини на област Ловеч, работещи вДПБ Карлуково и болницата в Тетевен.
Темата на обучението„Мотивация на персонала в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда“,беше актуална и по интригуващ начин за всички беше презентирана от лектораМакрета Драганова – Доцент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен.Доц. Драганова е преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалност „Управление на здравните грижи“ по дисциплините: Управление на времето, Управление на здравните грижи, Здравни проекти, Методика на обучението по практика по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, История на здравеопазването и здравните грижи. Преподавателе по специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ по дисциплината „Долекарска помощ“. Има научна дейност с издадени над 60 заглавия.
20160521_113739В постоянно развиваща се Европа непрекъснато се повишава предлагането напродължаващо професионално обучение в областта на здравните грижи. Необходимо е това обучение да стане достъпно за по-широк кръг медицински специалисти.В нашият град, това е традиция от 5 години насам. Обученията се организират от председателят на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Ловеч- г-жа Мимоза Кирова, като то е форма на продължаващо обучение на медицинските специалисти, членуващи в Асоциацията.
Целта на обучението в Ловеч, бе надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за по-качествена работа в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда.
На обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа. Обсъди се и проблема с недостатъчниятброймедицинскиспециалисти,който е характерен за много страни, както в Европа така и в световенмащаб.В България след 1990 г. процесът на намаляване на професионалистите по здравни грижи се развива с много по-ускорени темпове. Причините са  редица реформи в системата на здравеопазване, включващи масово съкращаване на специалисти по здравни грижи от лечебните заведения за болнична и извънболничната помощ, грешно разбрана  „икономическа ефективност” на здравните услугии автоматичното пренасяне на принципите на пазарната икономика в здравеопазването, които очертават основните проблеми в системата. В условията на неособеностабилнисоциално-икономическипараметри, катодоходи, жизненоравнище, заетост и лошатаздравна и демографска характеристика на населението, се очаквануждите от здравнигрижинепрекъснато да нарастват, коетопредполага да има и все повечеспециалисти по здравнигриживсистемата.
20160521_113747Успехът на продължаващото образование може да бъде реално постижим ако всички медицински специалисти осъзнаят, че индивидуалната мотивация и обучението са взаимно свързани. В определена степен мотивацията предопределя успеха в учебния процес, а от друга страна доброто планиране, организация и провеждане на този процес, разнообразието в обхвата на изпълняваните задачи оказва влияние върху степента на мотивацията.
Продължаващото обучение осъвременява и усъвършенства професионалните възможности в съответствие с новите изисквания на здравната система. Целта на обученията на медицинските специалисти е те да придобият все повече знания и умения в различни тематични области за по-качествено предлагане на здравните грижи, а освен това да получат обща кредитна оценка, съответстваща на сертификационния курс.
След провеждане на курса, медицинските специалисти, присъствали на обучението ще получат кредитни точки и удостоверения, което до определена степен е и гаранция, че хората работещи в сферата на здравеопазването в Ловеч предлагат качествени здравни грижи.
До настоящият момент в нашият град са проведени общо 7 продължаващи обучения, организирани от РК на БАПЗГ – Ловеч на различни теми свързани с качеството на предлаганите здравни грижи, професионалният стрес и актуални проблеми в здравеопазването, като до края на 2016 г. се предвижда още едно обучение.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com