През 2016 г. Областен информационен център -Ловеч е участвал в и провел общо 79 събития

Областният център е реализирал 16 информационни сре-щи в общините от област Ловеч за популяризиране на въз-можностите за кандидатстване за текущата 2016 г. и предс-тоящата 2017 г. по ОП 2014 -2020; 2 срещи с представители на медии и една обща национална инициатива на Мре-жата от информационни центрове в страната, планирани по бюджета на проект «№ BG05SFOP001-4.001-0010-С01„Осигуряване функционирането на Областен информа-ционен център – Ловеч». В рамките на Общата инициати-ва ОИЦ-Ловеч е организирал и провел 9 отделни събития.
Непланираните по бюджета на проекта събития, в които ОИЦ-Ловеч е участвал, са 52. В това число се включват както самостоятелно инициирани от екипа на Центъра събития, така и съвместни работни срещи и участия в партньорски инициативи. Организирани и проведени са събития за популяризиране и разясняване на отворени и предстоящи процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони; срещи за от-читане на напредъка по изпълнение на ОП за периода 2014-2016 г.; трудови борси, работни срещи с бизне-са, събития по проекти на партньорски организации, съвети за развитие и др.
Екипът на Областния център има 18 участия в ин-формационни дни, организирани от Управляващите органи на Оперативните програми за разяснения по отворени процедури за безвъзмездна финансова помощ, обучения, организирани от ЦИКО и Минис-терски съвет, Координационни срещи на Мрежата от информационни центрове в България, информаци-онни събития на други Областни информационни центрове, обучителни пътувания и други инициативи от национално и международно естество.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com