Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират четири комисии, останалите шест се събират в сряда.


Първа от 12.00 часа ще заседава постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, тя ще заседава по  две точки. Комисията по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева ще разгледа една точка от 14.00 часа.


От 15.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има да разгледа осем точки.


От 16.10 часа заседава комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. В нейния дневен ред има осем точки.


На 19 юни от 10.00 часа в заседателната зала ще се съберат членовете на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов, която има четири точки. 


От 10.30 часа в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров с шест точки.


От 11.00 часа ще работи постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, в дневния ред има три точки.


От 13.00 часа  ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев – има три точки.  


От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков – три точки.


Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа шест точки.


Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:


Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с четири годишен мандат за Окръжен съд-Ловеч и за Районен  съд-Ловеч,  условията, реда и правилата за нейното провеждане.


Кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ по Процедура за предоставяне на БФП ВG05М9ОР001-2.019-„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 –предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1 в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР 2014-2020 г.


Определяне на ОУ „Васил Левски“ с. Малиново, Община Ловеч,


за защитено училище, на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с Александрово Община Ловеч, за средищно училище, на ОУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч, за средищно училище, на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч за средищно училище.


Промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменения на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред.


Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. в Община Ловеч.


Почистване на земеделски  имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местното население.


Общински съвет Ловеч, пресцентър


14.06.2019 г.


Сподели

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com