Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират четири комисии, останалите шест се събират в сряда.


Първа от 12.00 часа ще заседава постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, тя ще заседава по  две точки. Комисията по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева ще разгледа една точка от 14.00 часа.


От 15.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има да разгледа осем точки.


От 16.10 часа заседава комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. В нейния дневен ред има осем точки.


На 19 юни от 10.00 часа в заседателната зала ще се съберат членовете на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов, която има четири точки. 


От 10.30 часа в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров с шест точки.


От 11.00 часа ще работи постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, в дневния ред има три точки.


От 13.00 часа  ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев – има три точки.  


От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков – три точки.


Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа шест точки.


Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:


Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с четири годишен мандат за Окръжен съд-Ловеч и за Районен  съд-Ловеч,  условията, реда и правилата за нейното провеждане.


Кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ по Процедура за предоставяне на БФП ВG05М9ОР001-2.019-„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 –предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1 в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР 2014-2020 г.


Определяне на ОУ „Васил Левски“ с. Малиново, Община Ловеч,


за защитено училище, на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с Александрово Община Ловеч, за средищно училище, на ОУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч, за средищно училище, на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч за средищно училище.


Промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменения на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред.


Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. в Община Ловеч.


Почистване на земеделски  имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местното население.


Общински съвет Ловеч, пресцентър


14.06.2019 г.


Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com