Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, ще заседават на 19 и 20 април

Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, ще заседават на 19 и 20 април (вторник  и сряда). Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, под председателството на Виктор Стойчев, ще работи по 15 точки. Сред тях са:
1. Приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч.
2. Доклад за читалищните дейности.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2015 година.
4. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2017 година.
5. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД гр.Ловеч за 2015 година.
6. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на  „Общински пазари – Ловеч” ЕАД за 2015 година и други.
Постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация, под председателството на Димитър Димитров, ще разгледа също 15 точки. Между тях са:
1. Възлагане на кмета на Община Ловеч да прекрати сключения от него договор № ДВ-256/01.04.2016 г. между Община Ловеч и „ЕКО” ЕАД-гр. Ловеч за извършване на услуга оператор /изпълнител на дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин и изпълнява условията от комплексно разрешително № 282 – НО-ИО-А0/2008г./
2. Приемане на отчет за дейността на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч през 2015 година.
3. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция, обновяване, оборудване и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч” по процедура BG16RFOР001-1.020 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Ловеч приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма  „Региони в растеж 2014 – 2020”.
Постоянната комисия по жалби и контрол с председател Милко Недялков ще разгледа 10 точки. Между тях са:
1. Приемане на Отчет за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч през 2015 г.
2. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Ваня Иванова Иванова – Кривошиева и Сергей Стефанов Кривошиев, чрез продажба дела на общината, представляващ 113/822 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.528 по КК на с. Сливек, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54497/28.03.2016 година.
3. Определяне пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 00299.381.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, Община Ловеч, актуван с АЧОС №54495/23.03.2016 г. на собственика на законно построените върху имота сгради.
Както вече съобщихме, всички комисии ще разгледат предложението за подписване на меморандум за сътрудничество между Община Ловеч и „Национална компания индустриални зони” ЕАД. Пресцентър Община Ловеч

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com