Подобряване здравето на децата – сред основните приоритети на Общината за 2016 г. Съобразена с Националната програма за закрила на детето, Община Троян и през 2016 г. ще предложи своята програма

На заседанието на Общински съвет – Троян през месец март предстои да бъде внесен Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и приемане на Програма за закрила на детето в Община Троян за 2016 г.
В Програма за закрила на детето 2016 г. Община Троян предлага работа по седем основни приоритета: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; подобряване здравето на децата; осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; насърчаване участието на децата и участие на децата в дейности за осмисляне на свободното време.
Акцент в приоритет I на Програмата е изпълнението на общинската политика за развитие на социалните услуги в община Троян. Една от предвидените дейности в тази посока е изграждане на Център за обществена подкрепа, с помощта на който да се осигури семейно консултиране, превенция на изоставянето, реинтеграция в семейството, работа с деца с противообществени прояви. С дейности свързани със семейното консултиране и планиране и насърчаване на родителската отговорност, Общинската програма ще работи за подкрепа на отговорно родителство. Важна цел за изпълнение е социалното включване на децата – с осъществяване на дейности за преодоляване на социалната изолация на деца и семейства в неравностойно социално и здравословно положение.
Община Троян продължава политиките на детското и училищно здравеопазване с цел подобряване на детското здраве. През 2016 г. предстои довършване и отчитане на дейностите в Програмата за развитие на детското и училищно здравеопазване за периода 2014-2016 г.
През 2015 г. ръководството на Общината заяви своята ясна позиция по отношение на сигурността на децата като участници в пътното движение, акцент, който намира място и в Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. Предвидено е реализиране на множество дейности за повишаване сигурността, информираността и привличане общественото внимание по темата.
Общинската програма продължава работата за Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование, като цели подобряване качеството на образователната система.
Темата за закрила на детето е не само актуална, но и важна за цялото общество. Проблемите, които общинската и националната програми засягат, са част от пътя за разрешаване на сериозни проблеми, касаещи развитието и бъдещето на децата. Програмата, която ще бъде предложена на заседанието на Общински съвет-Троян на 31 март, е отворена за подкрепа от други организации и институции.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com