План-сметката за разходите за комунална дейност през 2016 г. обсъждат постоянните комисии в общинския съвет Кметът Корнелия Маринова внася за одобрение в общинския съвет план-сметката за разходите през 2016 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-ите населени места в община Ловеч и град Ловеч.

Предлаганият размер на разходите е 2 903 238лв без ДДС (3 318 978 лв с ДДС), от които 2 434 998лв за града и 468 240лв за 34-ите населени места в общината.
Предвидени са средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци за 34-ите села в размер на 53 000 лв с ДДС (44 167лв без ДДС). Планирани са 806 189лв за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 663 273лвза сметосъбиране и сметоизвозване в града и 142 916лв за организирано събиране и извозване в селата. 1 120 107лв се залагат за дейностите, свързани с проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за отпадъци – 905 747лв за Ловеч и 214 360лв за 34-ите населени места. От средствата за града 13 800 лв са за издаване на ново комплексно разрешително за Регионалното депо, 560 973 лвса за отчисления по чл. 64от Закона за управление на отпадъците (предвидени 15 583 тона при размер на отчисленията 36лв/тон), 27 425лв са за отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (1,76лв/тон), 303 549лв са за поддръжка и експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин (за предвидените 15 583 тона битови отпадъци при единична цена 19,48лв/тон).От средствата за селата 134 818лв са за отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (предвидени 3745 тона) и 6591лв за отчисления по чл. 60 на Закона за управление на отпадъците. 72 951лв са за поддръжка и експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци.Не се предвиждат средства за закриване на нерегламентирани сметища в града и селата.
Количествата на отпадъците за 2016 г. са изчислени съгласно данните от кантарните бележки за депонираните отпадъци за периода 1 ноември 2014 г. – 31 октомври 2015 г.
Планираните средства за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в града и селата са в размер на 932 775 лв. От предвидените 865 978 лвза града 629 366лв са за почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки, паркове и гробищни паркове – метене, машинно и ръчно миене, събиране, извозване на отпадъците, 16 633 лв са за почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища, изчислени за 180 км общинска пътна мрежа два пъти годишно, като три четвърти от разходите се начисляват за града и една четвърт за селата, 20 296 лв за почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване, 200 лв за почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както и битовите отпадъци на речни корита, дерета и др. 176 483 лв са предвидени за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система – паркове, градини, зелени площи – почистване, пръскане, косене на трева. Тук се включват и средствата за работна заплата, осигуровки, работно облекло за издръжка на звеното „Контрол екология, чистота и обществен ред“ към община Ловеч – 23 000 лв.
Ценообразуването на дейностите е съгласно разходите за извършените услуги за периода 1 ноември 2014 г. – 30 октомври 2015 г. за поддържане на уличната мрежа и обществените площи в община Ловеч.
От 66 796лв, заложени за селата, 47 000 лв са за зимно почистване на улиците – 35 000 лв за 26-те кметства и 12 000 лв за останалите села. 5544 лв са за почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища, 3806 лв за почистване при извънредно настъпили обстоятелства, 2797 лв за почистване на нерегламентирани сметища и 7650 лв за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място.
Границите на районите, в които община Ловеч е организирала дейности по почистване, видът на предлаганите услуги и честотата на извършването им за 2016 г. са определени със заповед на кмета на общината.
Предложението на кмета ще се обсъди на заседанията на всички постоянни комисии, които се провеждат на 10 и 11 декември. Решение ще вземе общинският съвет на сесията си на 21 декември.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com