От 2016 г. културният календар на Община Троян ще включва проекти, подбрани на конкурсен принцип През 2015 г. Община Троян създаде и утвърди нови правила за финансиране на събития и дейности от културния календар на общината.

Календарът на културните и спортни събития подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение, както и културни прояви, годишнини, юбилеи и празници на институции, творци и събития.
Новосъздадените правила определят ясно целите и условията за финансиране на дейностите. Община Троян цели насърчаване устойчивостта на културните събития. С действията си Общината подпомага и подкрепя събитията свързания с местния и националния културен календар. С утвърждаването на правила се цели подпомагане съхраняването на нематериалното културно наследство и създаване условия за развитието на съвременни иновативни културни събития, както и осъвременяване и разнообразяване на културния живот. Чрез конкурсния характер и принцип на подбор на събитията, в културния календар на Общината се осъществява добра координация между институциите при организиране на събития, с цел предотвратяване препокриването на дейности и време.
Всяка институция, която иска да кандидатства за финансиране на събитие, е необходимо да попълни формуляр за кандидатстване, който включва кратко описание на проектното предложение и бюджет. Предложенията трябва да бъдат добре аргументирани, кандидатите упоменават целите и очакваните резултати от събитието, чрез заложените в него дейности. Всички предложения трябва да съдържат добре разработен бюджет, в съответствие с планираните дейности и съобразен с пазарните реалности, в отделна графа се посочват и съфинансирането на заложеното събитие от собствени приходи на кандидатстващата институция.
Създадените правила ясно регламентират принципите за финансиране на събития, а подробните формуляри, които институциите попълват в края на годината, дават реална представа за финансирането на предложените от тях дейности и улесняват процеса.
И през 2015 г. бяха изпратени писма с формуляри до институциите и неправителствени организации. В края на годината всички подадени формуляри ще се разгледат и ще бъдат одобрени проектите, които ще залегнат в календара за 2016 година. До този момент постъпиха 26 предложения за финансиране от Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, Галерия „Серякова къща“, 8 неправителствени организации, 5 кметства, читалища. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com