Основни промени в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2016 г. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.

Промени в обхвата на необлагаемите доходи – към необлагаемите доходи са включени  и средствата, получени по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Допълнено е, че не се дължи   окончателен данък за доходите от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“ в частта, съответстваща на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение , както за направените от лицата лични вноски, така и за направените от работодателя вноски за сметка на  социалните разходи до 60 лв. месечно. До сега данъчното облекчение  за  направените вноски  за сметка на работодателя не бе включено в обхвата на необлагаемите с окончателен данък доходи.

Новост при определянето на годишните данъчни основи за доходите от различни източници на облагаем доход е възможността да се приспадат вноските за здравно осигуряване, които лицето е задължено да прави за своя сметка като безработен без доходи,  ако този облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход за здравно осигуряване. До сега вноските за здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО не можеха да се приспадат при определяне на годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество.

Въвежда се авансово облагане за паричните доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ – обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др. До сега тези доходи се облагаха годишно при подаване на годишната данъчна декларация и платецът на дохода нямаше задължение да удържа данък.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице. Направените допълнения по своята същност не внасят изменения в данъчното третиране на тези хипотези. Същите внасят по-голяма яснота относно определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа в тези случаи.

Разширен е обхватът на освободените доставки – добавено е, че предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето е освободена доставка.

Срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури е удължен до 31 декември 2018 г.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Променят се правилата за ползване на данъчно облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие. Данъчно задължените лица подават до Българската агенция за инвестиции  (БАИ) формуляр за кандидатстване за помощ по образец най-късно преди началото на работата по проекта за първоначална инвестиция. БАИ ще извършва оценка на формуляра за кандидатстване за помощ, ще проверява дали са спазени всички условия в ЗКПО и ще издава заповед за предоставяне на помощта.
За да се ползва преотстъпване на данък за 2015 г., формулярът следва да е подаден в БАИ в периода от 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г. и БАИ да е издала заповед до 31.03.2016 г.

Промени в осигурителното законодателство за 2016 г.
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят нови размери на месечния осигурителен доход по икономически дейности и професии. Няма промени в минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица /420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв./  съобразно облагаемия им доход за 2014 г. Запазва се минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани- 300 лв. Запазва се и максималния размер на месечния осигурителен доход за всички категории осигурени лица на 2600 лв. Отново през 2016 г. няма да се внасят вноски във фонд “ГВРС”.
Промените в Кодекса за социално осигуряване са:
– от 01.01.2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд /ППФ/ лица имат право еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО.
– окончателните осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица се дължат върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за лицата, които са избрали да се осигуряват и в този фонд .
Промени в Закона за здравното осигуряване:
– от 01.01.2016 г. лицата, които учат редовно средно образование са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет до навършване на 22-годишна възраст .
– от 28.12.2015 г. е променен от 36 на 60 месеца периодът, за който следва да се внесат дължимите здравноосигурителни вноски, за да се възстановят здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят здравни вноски за своя сметка.
– от 15.08.2015 г. към лицата, осигурени за сметка на държавния бюджет са добавени и бабата или дядото, които полагат грижи за лице с увреждане, със загубена работоспособност над 90 на сто и постоянно нуждаещо се от чужда помощ.

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2016 г.
Регламентира се срокът за съхранение на създадената в електронен вид информация от задължените лица – в сроковете за съхранение на хартиените носители, както и достъпа до този вид информация.
Разширява се обхватът на опростената процедура за възстановяване  – тя вече е приложима за всички случаи на надвнесени данъци и осигуровки.
Служебно отписване на задълженията при изтичане на абсолютната десетгодишна давност, с което се намалява административната тежест за данъчно-задължените лица.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com