ОИЦ – Ловеч представи дейността си и одобрените от ЕК програми 2021 -2027

               


    На 10 октомври 2022 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни и национални медии, на която екипът на Центъра представи дейността си за 2022г. и новите програми 2021-2027 г., официално одобрени от Европейската комисия (ЕК).


Росица Кривирадева, експерт КИЛ откри срещата и представи темите, като акцентира върху новите моменти в кохезионната политика за периода 2021 -2027 г. Управителят на ОИЦ-Ловеч Кенан Терзиев представи официалната брошура на Областния информационен център за 2022 г. и конкретно одобрените към момента от ЕК шест програми, а именно Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Програма „Образование“ 2021 -2027; Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 -2027; Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 -2027; Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 и Програма „Техническа помощ“ 2021- 2027, като акцентира върху целите на програмите, основни приоритетни области, бенефициенти и целеви групи. Представителите на медиите бяха запознати с общия финансов ресурс, който България очаква да получи по всичките 10 програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), в размер на 12 970 205 580,00 евро, съгласно одобреното от ЕК, Споразумение за партньорство на Р. България, като бе подчертано, че от тях България вече официално разполага с над 6.5 млрд. евро, по одобрените шест програми.


Кенан Терзиев запозна журналистите и с дейността на ОИЦ – Ловеч за периода 01.01-30.09.2022г., като подчерта, че Центърът е посрещнал 208 посетители, а общо зададените по телефон, електронна поща и на място въпроси, на които екипът е отговорил са общо 301 бр. Събитията, които Областният център е провел до края на месец септември са общо 20, от тях 18 присъствени и 2 в онлайн среда, присъствали са общо 266 души, а публикациите в информационните канали на ОИЦ-Ловеч са 568 броя. Провеждайки настоящата среща с медиите, която е втора за годината, са покрити задължителните за изпълнение индикатори по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч през периода 2022-2023”, а именно 2 срещи с медии, 8 публични събития в Общините в област Ловеч и издаване на информационна брошура.


Мариана Бандрова, експерт ИОУ, запозна журналистите с параметрите на публикуваната за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по която има сериозен интерес сред обществеността и подчерта, че до края на годината се очаква да бъде обявена и процедурата за подкрепа на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и


многофамилни сгради, която също е доста търсена от потребителите на Центъра.        


Последва оживена дискусия, в рамките на която експертите от Областния център споделиха, че в момента много експедитивно Европейската комисия одобрява програмите и се очаква до края на годината да бъдат одобрени официално и десетте програми, съфинансирани от ЕФСУ. ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.За допълнителна информация:


Име на служител: Росица Кривирадева


Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“


Тел.: 068 604 297


e-mail: oic.lovetch@gmail.com
Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com