Общинският съвет създаде десет постоянни комисии, определи състава им и избра председателите

Общинският съвет на заседанието си вчера създаде десет постоянни

комисии, определи състава им и избра председателите им. Комисиите

според правилника за работа на общинския съвет са по общинска

собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и

транспорт със седем членове, по икономическа политика, туризъм и

приватизация (9 членове), по образование, култура, вероизповедания и

международно сътрудничество (7), по здравеопазване (5), комисия за

децата, младежта, спорта и НПО (7), за развитие на селските райони,

земеделие и гори (5), комисия по социална, демографска и жилищна

политика (5), по жалби и контрол на решенията на общинския съвет и

мониторинг на обществени и възлагателни поръчки (5) и по обществен

ред, сигурност и безопасност на движението (5).

За председател на бюджетната комисия бе избран Виктор Стойчев, на

комисията по общинска собственост – Ангел Заимов, на икономическата

комисия – Павлин Иванов, на комисията по образование – Иво Райнов, на

здравната – д-р Лидия Несторова, на комисията за децата и спорта –

Росица Маринова, на комисията за развитие на селските райони –

Венцислав Петрушев, на комисията по социална и демографска политика –

Станимир Стоянов. Комисията по жалби и контрол оглави Милко

Недялков, а по обществен ред и сигурност – Данчо Заверджиев.

Всяка от постоянните комисии избира от състава си зам.-председател,

който подпомага председателя, записаха в правилника си общинските

съветници. При отсъствие на председателя той се замества от заместника

или от друг избран от комисията член.

Постоянните комисии приемат изпратените до тях по компетентност

предложения за решения, като изготвят становище по всяко предложено

решение. Те проучват потребностите на населението в своята сфера на

дейност и правят предложения за решаване на проблемите, изготвят

стратегии, планове, програми, проекти на решения и други актове и ги

внасят за обсъждане в общинския съвет. Извършват анализи и проучвания

за ефективността и приложимостта на действащи правилници, наредби,

инструкции и решения на общинския съвет. Разглеждат доклади и

информации за дейността на общинската администрация, на

ръководители на търговски дружества с общинско участие или на други

организации и излизат със свое становище пред общинския съвет.

Извършват анализи и проучвания за законосъобразното, целесъобразното

и ефективно управление на общинската собственост.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com