Общинският съвет прие нова Наредба за местните такси и цени на услуги Общинският съвет на заседанието си вчера прие нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, съобщават оттам.

Предишната наредба бе атакувана пред Административния съд в Ловеч, който я отмени изцяло с решение от февруари т. г. С решение от юли т. г. Върховният административен съд потвърди отмяната и в момента се работи по действащата наредба от 2003 г. Това обясни в мотивите си вносителят на предложението за нова наредба – кметът Корнелия Маринова. Документът е изработен от предишния екип на общинския съвет и общинската администрация, преминал е през обществено обсъждане и направените тогава предложения на гражданите вчера бяха добавени. Да приемем нова наредба, която да действа дълго време и да бъде стабилен документ за общината, призова съветникът Милко Недялков. Трябва да приемем наредбата, за да може да работи общинската администрация, каза и съветникът д-р Георги Митев. Този документ ме съмнява да е устойчив, коментира съветникът Павлин Иванов, тъй като не провежда политиките, за които сме избрани тук. Той предложи наредбата да бъде приета и впоследствие да започне осмислянето й на базата на новите дадености и на промените, които предстоят – „добра като обосновка, но политиките вече са различни“.
С наредбата се уреждат редът и начинът за определянето на местните такси и цени на услуги и права и тяхното администриране на територията на община в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Според нея на територията на община Ловеч се събират такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,     площади и улични платна, за ползване на детски ясли и градини, специализирани инситуции за предоставяне на социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността, детска кухня, лагери и общежития, за технически услуги, за административни услуги, за откупуване на гробни места, за притежаване на куче, други местни такси, определи със закон. За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на изброените, се събират приходи по цени, определени от общинския съвет. Не се определят цени и събират приходи за общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.
Наредбата бе приета с гласовете на 31 от общо участвали във вота 32-ама съветници, един се въздържа. Тя влиза в сила от деня на публикуването й на сайта на общината и в един местен вестник, реши общинският съвет.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com