Общинският съвет определя размера на такса битови отпадъци за 2016 г. Размерът на такса битови отпадъци за 2016 г. влиза в общинския съвет.

Предложението на кмета Корнелия Маринова е да се запази промилът за жилищните и нежилищните имоти. Предлага се размерът на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти в града да е 1,4 промила върху данъчната оценка, а за селата- 4,6 промила.За нежилищните имоти размерът остава 9,7 промила в града и 10 промила в селата.
Така в града за жилищните имоти ще се плащат 0,6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,2 промила за депониране и обезвреждане на битовия отпадък в депото и 0,6 промила за чистота. В селата промилите са за сметосъбиране и сметоизвозване 3,8, за депа 0,6 и за чистота 0,2. Това е за застроените имоти. За незастроените таксата включва само промилите за депа и чистота.
Фирмите ще плащат в града 4,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,7 промила за депа и 4,5 промила за чистота. За селата за нежилищните имоти промилите са 9,1 за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,7 за депа и 0,2 за чистота. И тук това се отнася за застроените имоти, за незастроените таксата не включва разходи за сметосъбиране и сметоизвозване.
В предложението са подробно разписани данните за жилищните и нежилищните имоти за града и за всяко село поотделно.
За събиране и извозване на твърди битови отпадъци в града по заявени от фирмите контейнери, тип бобър (1,1 куб. м), 312 пъти в годината ще се плащат 6345лв с ДДС, за 260 пъти в годината 5288 лв. За 208 пъти – 4230 лв, за 156 пъти – 3173 лв, за 104 пъти – 2115 лв, и за 52 пъти – 1058 лв.
За пластмасов съд, 240 л, цените са за 312 пъти годишно за събиране и извозване 1500 лв, за 26 пъти – 1250 лв, за 208 пъти – 1000 лв, за 156 пъти – 750 лв, за 104 пъти – 500 лв, и за 52 пъти – 250 лв. За селата за 24 пъти в годината събиране и извозване на твърди битови отпадъци в контейнер, тип бобър, ще се плащат 600 лвлв, а пак за същата кратност, но за пластмасов съд – 125 лв.
Събира се и такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване, която се определя пропорционално върху данъчната оценка, в размер на 0,6 промила за жилищните имоти в града и 0,2 лв в селата, а за нежилищните  – 4,5 промила в града и 0,2 промила в селата.
За имоти в строителните граници на населените места, но намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, таксата включва за жилищните имоти в града 0,2 промила за депа и 0,6 промила за чистота, в селата – 0,6 промила за депа и 0,2 за чистота, а за нежилищните имоти – 0,7 промила за депа в града и селата и за чистота – 4,5 промила в града и 0,2 промила за селата. За жилищните имоти в строителните граници, в които общината не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци за 2016 г. – ул. „Могилата” и местността „Червен бряг” в града, ще се плаща за чистота 0,6 промила и за депа – 0,2 промила. За нежилищните имоти за чистота промилът е 4,5, за депа – 0,7.
За жилищните имоти на улици и местности извън строителните граници на населените места ще се плащат за депа 0,2 промила и за чистота – 0,6 промила за града, и 0,7 за депа за нежилищните имоти в града и селата и за чистота – 4,5 промила за града и 0,2 промила за селата. За жилищните имоти извън строителните граници по местности – Бабаковец, Липака, Печковец, Пролоза, Синан тепе, Кантон 11 12, за депа промилът е 0,2, за чистота – 0,6, и за нежилищните – 0,7 за депа и 4,5 за чистота.
Предложението на кмета за определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 г. ще бъде разгледано на заседанията на 10 и 11 декември на всички постоянни комисии.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com