Общинският съвет одобри план-сметката за разходите за комунална дейност през 2016 г. Общинският съвет одобри план-сметката за разходите за комунална дейност през 2016 г. в размер на 3 318 978 лв с ДДС

Общинският съвет одобри на заседанието си днес план-сметката за разходите през 2016 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-ите населени места в община Ловеч и град Ловеч. 3 318 978лвс ДДС е размерът на разходите, от които 2 799 718лв за града и 519 261лв за 34-ите населени места.
В план-сметката са включени средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци за 34-ите села в размер на 53 000 лв с ДДС. Планирани са 953 081лвс ДДС за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 795 927лв за сметосъбиране и сметоизвозване в града и 157 154лв за организирано събиране и извозване в селата. 1 198 167лвс ДДС се залагат за дейностите, свързани с проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за отпадъци – 969 217лв за Ловеч и 228 951лв за 34-ите населени места. От средствата за града 16 560лв са за издаване на ново комплексно разрешително за Регионалното депо, 560 973 лв са за отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (предвидени 15 583 тона при размер на отчисленията 36 лв/тон), 27 425 лв са за отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (1,76 лв/тон), 364 258лв са за поддръжка и експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин (за предвидените 15 583 тона битови отпадъци при единична цена 23,38лв/тон с ДДС). От средствата за селата 134 818 лв са за отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (предвидени 3745 тона) и 6591 лв за отчисления по чл. 60 на Закона за управление на отпадъците. 87 542лв са за поддръжка и експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Не се предвиждат средства за закриване на нерегламентирани сметища в града и селата.
Количествата на отпадъците за 2016 г. са изчислени съгласно данните от кантарните бележки за депонираните отпадъци за периода 1 ноември 2014 г. – 31 октомври 2015 г.
Средствата за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в града и селата са в размер на 1 114 730лв с ДДС. От предвидените 1 034 574лв за града  755 239лв са за почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки, паркове и гробищни паркове – метене, машинно и ръчно миене, събиране, извозване на отпадъците, 19 959лв са за почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища, изчислени за 180 км общинска пътна мрежа два пъти годишно, като три четвърти от разходите се начисляват за града и една четвърт за селата, 24 355лв за почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване, 240 лв за почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както и битовите отпадъци на речни корита, дерета и др. 211 780лв са предвидени за почистване на обекти от зелената система – паркове, градини, зелени площи – почистване, косене на трева и др. Тук се включват и средствата за работна заплата, осигуровки, работно облекло за издръжка на звеното „Контрол екология, чистота и обществен ред“ към община Ловеч – 23 000 лв.
Ценообразуването на дейностите е съгласно разходите за извършените услуги за периода 1 ноември 2014 г. – 30 октомври 2015 г. за поддържане на уличната мрежа и обществените площи в община Ловеч.
От 80 156лв, заложени за селата, 56 400 лв са за зимно почистване на улиците – 42 000 лв за 26-те кметства и 14 400 лв за останалите осем села. 6653лв са за почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища, 4567лв за почистване при извънредно настъпили обстоятелства, 3356лв за почистване на нерегламентирани сметища и 9180лв за почистване на обекти от зелената система в населеното място (270 лв на село).
Границите на районите, в които община Ловеч е организирала дейности по почистване, видът на предлаганите услуги и честотата на извършването им за 2016 г. са определени със заповед на кмета на общината.
План-сметката за разходите за комунална дейност през 2016 г. бе одобрена с гласовете на 20 общински съветници от общо участвали във вота 31. 11 гласуваха „въздържал се“.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com