Община Троян реализира проект №bg16rfop001-5.002-0028 „Изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“На 13.09.2022 г. в гр. Троян се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 554 952,85 лв., от които 471 709,93 лв. съфинансиране от ЕФРР и 83 242,92 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 27 месеца от 19.06.2020 г. до 19.09.2022 г.


На пресконференцията присъстваха г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян, инж. Светослав  Славчев – oбластен управител на област Ловеч , г-жа Даниела Петкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян, присъстваха заместник кметове на Община Троян, Петко Пенков – председател на Общински съвет – Троян и  Инж. Полина Павлова – ръководител на проекта. Присъстваха още членовете на екипа за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта, представители на медии и граждани.


На официалното събитие г-жа Михайлова и инж. Павлова представиха резултатите от осъществяването на дейностите по проекта и изказаха благодарността си към всички, взели участие при изпълнението му.


Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.


С изпълнението на проекта са създадени качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания, които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие.


                                                                                                              

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com