Община Троян предлага улеснени процедури за изискване на документи по гражданско състояние от други общини Община Троян е първата община, която през 2015 г. въведе „Комплексно административно обслужване на населението“, чрез оптимизация на работните процеси, с оглед предоставянето на комплексни административни услуги по различни канали

От услугите могат да се възползват граждани, които са родени в други населени места и искат да се снабдят с удостоверение за наследници или други документи по гражданско състояние. Услугата се заявява чрез отдел „Услуги на гражданите“ в общинска администрация гр. Троян, чрез „Заявление за заявяване на комплексна административна услуга“. Таксата, която се заплаща е в зависимост от таксите, въведени в общинските администрации, като същите се заплащат по банков път на съответната администрация. По този начин Община Троян получава по служебен път удостоверението или документа за гражданите. Община Троян въведе вътрешни комплексни административни услуги с отдел „Местни приходи“ и прекрати практиката за изискване от гражданите документи за наличие или липса на задължения – услуга, която се извършва в отдел „Местни приходи“. За 2015 г. са извършени 95 броя услуги на граждани, съвместно с отдела. По този начин се спестява времето на гражданите и се предоставя услугата на едно гише. За улеснение на гражданите, отдел „Услуги на гражданите“ изгради раздел в интернет страницата на Общината (http://troyan.bg/eservices/), на който са предоставени всички заявления и стандарти за обслужване, които Община Троян предлага. Припомняме, че приетата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване (КАО) на населението, позволява на Община Троян да прекрати практиката на изискване на документи и данни, издавани или налични в администрацията – документи по гражданско състояние (удостоверения за наследници, преписи от актове за смърт, дубликат от акт за граждански брак, дубликати от актове за раждане и други). Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com