Община Троян изгражда виртуална мрежа, свързваща Администрацията с всички населени места от общината, за улесняване предоставянето на услуги в селата Община Троян изгражда виртуална мрежа (VPN), свързваща централната сграда на Администрацията, отдел „Местни приходи”, звено „Земеделие и гори“ и всички кметства на територията на община Троян

Целта на този вид свързаност е да се работи в единна мрежа. Чрез нея всички кметства ще могат да използват системите, с които разполага общината, а именно „Акстър деловодство“, чрез който ще започнат да обработват входящата и изходяща кореспонденция и ще създадат електронен архив в кметствата и наместничествата.
През изминалата година Общината закупи 21 устройства, които поетапно ще бъдат инсталирани във всяко кметство. Първите населени места, които ще бъдат свързани със системите на Община Троян са: Бели Осъм, Борима, Врабево, Гумощник, Дебнево, Добродан, Калейца, Орешак, Старо село, Черни Осъм и Шипково. Кметствата ще могат да използват продукта „Актопис“, който ще служи за издаване на актове по гражданско състояние. Чрез свързаността ще имат достъп и до Локална база данни „Население“, ГИС платформата, както и много други софтуерни продукти, с които работи Общината. Чрез изграждане на виртуалната мрежа ще се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. В населените места на територията на общината ще могат да се заявяват он-лайн услуги, чрез портала за електронни административни услуги. Всички кметства и наместничества на територията на общината започнаха да приемат заявления, молби, жалби и други писма на граждани на кметствата. С въвеждането им в електронната система на Общината, всички документи, подадени чрез кметствата веднага ще достигат до съответния отдел или дирекция, към която са насочени. Гражданите ще могат да получават своите услуги, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или по начин, който са указали за тяхно удобство. Ще се създаде възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят. Всички усилия, които ръководството и експертите на Администрацията полагат в сферата на административното обслужване са насочени към възможно по-бързо и пълно удовлетворяване потребностите на жителите на общината. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com