Община Ловеч с три нови социални услуги и надграден център за обществена подкрепа


        Община Ловеч е с три нови социални услуги и един надграден център за обществена подкрепа. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ , която се проведе на 17 септември 2019 г. в залата на Общински съвет- Ловеч. Проектът се изпълнява от Община Ловеч с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.


Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова съобщи, че е подадено проектно предложение към Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати от проекта.


По този начин ще се осигури финансиране за разкриване и предоставяне на новите социални услуги за подкрепа в общността и семейната среда, които са изградени по договор за БФП №:BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018 г.


В рамките на новия проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020 г. ще се разкрият три нови социални услуги в изградената инфраструктура. Дейностите, планирани за изпълнение включват: подбор и наемане на персонал; преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група и предоставяне на социалните услуги.


  За Дневния център е предвидено закупуване на специализирано транспортно средство. По този начин ще бъдат подпомогнати семействата на децата и младежите  при транспортирането и обслужването им.


Потребителите на резидентните услуги  Преходно и Наблюдавано жилище ще бъдат идентифицирани и насочени в резултат от извършена оценка по първи етап на процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, изпълнявана от Агенция за социално подпомагане.


Ръководителят на проекта Катя Колева представи резултатите от проектните дейности. Продължителността на проекта е 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г.


Общата стойност на проекта е 939 989,18 лв., от които 85% са Европейско финансиране –  в размер на 798 990.80 лв. и 15% Национално съфинансиране – в размер на 140 998.38 лв.


В рамките на проекта се извърши преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на 3 нови социални услуги на територията на община Ловеч.  Преустроена е съществуваща двуетажна сграда на бивша детска ясла №5 „Патиланци, намираща се в ж.к. „Здравец, гр. Ловеч. Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места.


       В изпълнение на проекта е извършен  ремонт на апартамент общинска публична собственост, с адрес в гр. Ловеч, ж.к. Здравец”, бл. 203, вх.А, ет.2 за обособяване на „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 год. възраст, с капацитет 6 места.      


      Извършено е  преустройство на административно помещение на партерен етаж в ж. б. „Октомври“ на ул. „Иларион Ловчански“ №1, кв. „Дикисана“, гр. Ловеч за надграждане дейността на  „Център за обществена подкрепа“ и осигуряване на 4 места за кризисно настаняване.


           Изградените по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ психосензорна стая, зала за лечебна физкултура и кинезитерапия, сензорна градина, „синя стая“ и специализираното оборудване ще подобрят значително възможностите за социална работа с деца в общината.


Община Ловеч разполага с добре развита мрежа от социални услуги – като брой, вид и обхват на целевите групи. Предоставят се 22 различни социални услуги за деца и възрастни. Капацитетът на услугите е над 700 места, а реалната заетост в повечето случаи го надвишава. Секторът на социалните услуги осигурява и големи възможности за работни места, като към момента са назначени над 200 лица.           


Дадена е възможност на възрастните хора да живеят по-добре, да имат по-дълъг и по-здравословен живот, на хората с увреждания да имат пълноценен и активен живот в обществото, децата да имат достоен живот, като се осигуряват по – добри условия за активно участие в обществото.


През месец юни Община Ловеч получи награда за активни социално политики и цялостен принос за социалното развитие на България от Национален алианс за социална отговорност (НАСО).Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com