Община Ловеч предлага 12 свободни работни места по проект

Община Ловеч предлага 12 бр. свободни работни места по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Обявен е подбор за следните длъжности за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22 :


Управител – 1 щ. бр., Социален работник – 1 щ. бр., Медицинска сестра – 2 щ. бр., Трудотерапевт – 1 щ. бр., Санитар – 6 щ. бр., Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.


Обявлението е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0018-C01 от 10.01.2022 г., за реализацията на проекта, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.


Необходими документи: 1. Заявление (по образец); 2. Автобиография (по образец); 3. Копие от документ за завършено образование; 4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие); 5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит; 6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (при наличие, за длъжностите, за които се изисква); 7. Декларация за обработка на лични данни (по образец); 8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец); Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.


Документите се подават от 20.04.2022 г. до 10.05.2022 г. включително.


Подробности виж ТУК


https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/obyavlenie-za-podbor-na-personal-za-predostavyane-na-sotsialnata-usluga-tsentar-za-grizha-za-litsa-s-psihichni-razstroystva-s-adres-gr-lovech-ul-aleksandar-batenberg-i-22Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com