Община Ловеч относно външното хранене на детските градини

Поръчката „Приготвяне и доставяне на храна в готов вид“ е с две обособени позиции – приготвяне и доставяне на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и за деца от 3 до 7 години. Действията на Община Ловеч по тази поръчка са продиктувана от следните съображения:
Няма по-важна грижа за нас от грижата за здравето и сигурността на нашите деца. Това произтича както от закона и от съответните наредби, както и от факта, че всички ние сме и родители.
Община Ловеч има задължението да се грижи за децата в яслите и детските градини, които са близо 1150. Затова направихме съответните проучвания и консултации с РЗИ и Агенцията по безопасност на храните.
Идеята да се премине към организирано хранене за децата от детските градини произхожда от убеждението, че храната е качествена и разнообразна, отговаряща на нормативните изисквания за здравословно и балансирано хранене на децата. Промяната по никакъв начин няма да се различава от сега прилагания начин и няма да е за сметка на качеството на храната и здравето на децата.
В техническото задание за обществената поръчка е посочено, че доставката на храна за детските градини и социалните услуги в община Ловеч /ДСХ „Върбовка“, ДВФУ с. Сливек и ДЦВТПЗ/ трябва да отговаря на всички изисквания на европейското и българското законодателство и нормативна уредба. Храните, които ще се приготвят за детските и социалните заведения, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство, а изготвянето на менютата да е съгласно Закона за храните и действащите към момента законови и подзаконови актове. Ще продължи да се осигурява за децата хранене с пълноценна и разнообразна храна, която включва 4-те основни групи храни: хляб, зърнени храни и картофи; плодове и зеленчуци; мляко и млечни продукти; месо, риба, яйца, бобови храни и ядки. Задължително изискване от фирмата-изпълнител, е да спазва стриктно Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения; Наредба №6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, както и Наредба №23/2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението.
Крайната цел е повишаване на качеството и контрола на детската храна. С новия подход рязко се увеличава степента на контрол върху постъпващите продукти и готовата храна. Така всички деца в общината ще са поставени при равни условия.
Проучен е и опитът в много общини, които вече са въвели този тип хранене. Те са най-големите у нас (сред тях са Бургас,  Варна, Пловдив, Велико Търново, Хасково, Русе, Ямбол, както и големи райони в столицата), на практика обхващат над 50 % от страната.
Самата поръчка е изработена от съответния отдел  в продължение на три месеца и никой не е търсел съвпадения в срокове или пък да е имал съображения кога влизат в сила други закони.
Техническото задание е подадено на 29.02.2016 г., а обществената поръчка е „Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, посещаващи ЦДГ и ОДЗ на територията на община Ловеч“.
Обществената поръчка е обявена на 14.04.2016 г. – съгласно чл.14, ал. 1 от ЗОП – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА – голяма обществена поръчка. Срокът за провеждане на процедурата е 57 дни от дата на обявяването, но този срок е намален на 40 дни, когато е чрез ел. подпис и електронно обявяване.
По новия ЗОП, в сила от 15.04.2016 г. процедурата би била обявена по чл.18, ал. 1, т. 1 – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА – голяма обществена поръчка. Срокът за провеждане й е съкратен на 35 дни. Разликата в сроковете е несъществена и не влияе на определянето на изпълнителя. И в двата случая процедурата минава по най-високия ред.
Поръчката обхваща организацията на храната на всички деца от 3 до 7 години в ЦДГ и от 1 до 3 г. в ОДЗ. Тя стана по предложения на директорите на всичките девет детски заведения на територията на Община Ловеч.
Гражданите обаче са свободни да изразят своите възгледи, което и правят, а ние ще се запознаем и с техните аргументи. Както е известно, ръководството на Общината винаги е за открит диалог с гражданите. До този момент нито един родител не е поискал среща с кмета на Общината по този въпрос.
Директорите на детските заведения имат задълженията и правомощията да направят промяната, тъй като са отговорни за здравето на децата. Припомняме, че от две години  всички Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/  в Ловеч се снабдяват по този начин и така се осигурява разнообразна и при необходимост диетична храна, съобразена с индивидуалните потребности.  Явно това е разбрано и прието и от директорите на детските градини в общината.
Съществува и юридическо основание за промяната, защото според Закона за предучилищното и училищното образование в детските градини вече се приемат и деца до три годишна възраст. Наредбите изискват различно хранене за всяка възраст, а досегашните кухни не могат да отговорят на условията и директорите разбират това най-добре. Всичко това налага да има един външен изпълнител, който може да покрие  изискванията. Същевременно Община Ловеч ще наблюдава и контролира изпълнението и обществения отзвук от новия начин на хранене.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com