В Община Ловеч бяха връчени бюджетите на училищата и детските градини В залата на Общински съвет - Ловеч бяха връчени бюджетите на училищата и детските градини

15 03 16 budget 2Тази папка съдържа всичко необходимо за да поемете вашите отговорни като разпоредители на бюджет и ви желая пълноценно и законосъобразно разходване на публичния ресурс, каза в началото кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.
Зам.-кметът Венцислав Христов връчи папките с бюджети на училищните директори, а кметът Корнелия Маринова – на детските градини и яслите.

В началото на срещата с директорите  кметът Корнелия Маринова направи кратко експозе, ето най-главното от него:

„За 2016 г. единните разходни стандарти за Функция „Образование“ са увеличени спрямо същите за 2015 година. Размерът на добавките остава непроменен от 2015 година. Броят на децата и учениците в общинските детски градини и училища е по-малък в сравнение с 2015 г.
Началният план на бюджет за функция „Образование“ за 2016 година е 12 699 585 лв., от които за делегираните от държавата дейности той е 11 440 306 лв., за местни дейности – 1 229 279 лв. и 30 000 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
Утвърдените бюджети са съставени в съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба.
Първоначалният план на всяко училище, детска градина и обслужващо системата на народната просвета е съвкупност от:
* средствата по единните разходни стандарти, полагащи се въз основа на утвърдените формули за всяка дейност ;
*средства  за целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до шести клас и учениците от средищните училища;
*добавките за подпомагане храненето на учениците от първи до четвърти клас и децата от подготвителните групи;
*добавка за подобряване на материално-техническата база в училищата;
*добавка за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;
*средствата за стипендии;
*реализирания преходен остатък от 2015 година.
15 03 16 budget 3Разпределението на средствата по разходни параграфи от единната бюджетна класификация е на база разработките на всяко училище, детска градина и обслужващо звено.
Преходните остатъци от 2015 година са възстановени на всички второстепенни разпоредители с бюджет в пълен размер през месец януари  2016 година.
В първоначалния план не са включени някои средства, като сумите ще бъдат предоставяни текущо през годината, след извършени промени в бюджетните взаимоотношения на община Ловеч и министерство на финансите.“

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com