Обсъдени бяха приоритетите за проекто-бюджета за 2016 г. На 27 ноември бяха представени и обсъдени приоритетите на проекто-бюджета за 2016 г., в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.

budget2В началото на обсъждането г-жа Михайлова поясни, че това обществено обсъждане има за цел да представи приоритетите за следващата календарна година.
Пред присъстващите в залата бяха представени проект на приходите за финансиране на местните дейности, проект на приходи за финансиране на държавни дейности, най-общо беше маркирано къде ще се търсят извънбюджетни източници за финансиране. „Както и друг път съм казвала при обсъждането на бюджета – той всъщност представлява нашата управленска програма за годината, облечена в числа. И по това до колко реално планираме тези числа зависи в каква степен реално ще изпълним приоритетите, които ще си поставим в управленската програма. Бюджетът не е сбор от числа – бюджетът е най-реалният, най-ефективният управленски механизъм за реализиране на политиките.“, започна в началото на представянето си г-жа Михайлова.
В момента Община Троян е в ход на съставяне на бюджета, като подготовката включва формулиране на годишните цели и задачи, тече преглед и анализ на общинската инфраструктура и приемане на предложения. Работна група започна реален преглед на терените по населени места, в същото време е в ход подготовката на предложението за годишна програма на общинското ВиК дружество, анализ на общинската собственост, с всички проблеми относно нейното поддържане, дискусия за най-важните и приоритетни проблеми за включване в капиталовата програма на общината, кои са най-важните събития, които следва да бъдат заложени в културния и спортния календар на общината и всички останали дейности.
Изминалата година бележи много чувствително вдигане на проекто-бюджета, над 700 000 лв., което определя може би най-големия ръст, в последните 7-8 години. Тази година при планирането на числата има придържане към прогнозируемите отчетни стойности за изпълнението на бюджета за 2015 г. Община Троян очаква от данъчни приходи 2 400 000, или ръст от 1 % в сравнение с 2015 г.; от неданъчни приходи – 3 600 000 лв., или ръст от 2%; взаимоотношения с Републиканския бюджет: 2 % ръст; погашенията по заеми от банки са в размер 571 430 лв. или общо се очакват приходи от 8 233 270 лв. Запазва се тенденцията на ръст на собствените данъчни и неданъчни приходи, може да се каже, че в последните 5 години всяка година се отчита ръст в собствените данъчни и неданъчни приходи, една тенденция, която е характерна за малко общини на територията на страната.
Община Троян започна подготовката на проектни предложения за кандидатстване по програми, чрез които ще се търсят средства от: ОП „Региони в растеж“, „Програма за развитие на селските райони“, Национална програма за енергийна ефективност на жилищни сгради. Кметът г-жа Михайлова очерта приоритетите, сред които: подобряване на инфраструктурата в обособените бизнес-зони в града, електронни услуги за бизнеса, подкрепа и насърчаване на туризма, привличане и задържане на младите хора в общината, продължава се изпълнението на Програмата за поетапно възстановяване на уличната мрежа, свързана с изпълнението на проект Воден цикъл, поетапна реализация на Генералния план за организация на движението, ръст в културния и спортния календар, създаване на Център за обществена подкрепа за деца и младежи и др.
Следващо обществено обсъждане на проекто-бюджета, с конкретните му параметри, предстои през месец януари. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“ в Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com