Област Ловеч е готова за зимната обстановка

Навсякъде в Област Ловеч са готови за зимната обстановка. Това става ясно от проведеното през ноември разширено заседание в Областна администрация. На него ръководителите на структури са докладвали готовността на дежурните екипи и възможността им за съвместни действия при бедствени ситуации.
Във всички общини е създадена организация за почистване на уличните настилки, за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, осигуряване на гориво и транспорт за учебните заведения и на заведенията за социално подпомагане. Проведени са процедури по Закона за обществените поръчки и са подписани договори с фирмите за осигуряване на проходимостта на общинската пътна мрежа.
Осигурено е взаимодействието с районните пътни служби (РПС) на Областно пътно управление за почистване на участъците от републиканската пътна мрежа в чертите на населените места. Осигурено е почистването и поддържането на пътищата, водещи до големите курортни селища в Централен Балкан – Беклемето, Чифлик, Шипково и Рибарица.
Организирано е взаимодействието с местните ръководства на Планинската спасителна служба за своевременното оказване на помощ на пострадали в планината или за осигуряване на придвижването до и от хижите в тази част на планината, както и за доставка на продукти от първа необходимост.
Поддържането на републиканската пътна мрежа е организирано в съответствие с плана на Областно пътно управление, утвърден от Агенция „Пътна инфраструктура. Главният изпълнител на дейностите по поддържане е Обединение „ТРЕЙС-ПРИБОР“, с когото е сключен четиригодишен договор за цялата 735-километрова мрежа, преминаваща през територията на областта. Осигурено е финансирането, вече са създадени необходимите запаси от инертни материали – 8200 т пясък и 3200 т сол и е дислоцирана ангажираната техника в 93 опорни пункта.
За почистване и опесъчаване на републиканските пътища на територията на област Ловеч по план са предвидени да участват 109 машини и автомобили. Предвижда се при снежни бури и снеговалежи с навявания ОПУ, съвместно с Пътна полиция, ИА АА и РДПБЗН да въвеждат необходимите ограничения, включващи най-вече движение на МПС с вериги, забрана за движение на някои МПС, затваряне на определени участъци и създаване на временна организация  на движението. Затварянето на участъци се извършва само по нареждане на директора на Областна дирекция на МВР.
Със заповед на Директора на ОПУ Ловеч е създадена комисия, включваща представители на Областна администрация, ОПУ, ОУПБЗН, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР и областния отдел АА за извършване проверка на готовността на фирмите, ангажирани с поддържането на участъците от РПМ, преминаващи през областта. В хода на проверката са посетени опорните пунктове в Ловеч, Троян и Луковит. Проверено е техническото състояние и наличността на заявената техника, както и количеството на създадените към момента запаси от инертни материали и разтвор. Създадени са нормални условия за пребиваване на дежурните служители и са подсигурени средства за свръзка. Осигурен е транспорт за контрол на почистващите машини и GPS-устройства, които са активирани от 01.11.2016 г. Комисията ще продължи да осъществява контрол върху действията на снегопочистващите екипи през целия зимен периоди и ще докладва за всяко нарушение на ритмичността на поддържането на пътищата.
Изготвена е програма от Областен отдел „Автомобилна администрация” за превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране през есенно-зимния сезон, съгласувана от Областен управител. Мерките включват привеждане в готовност за есенно-зимни условия, уведомяване на фирмите за превоз на пътници за предприемане на адекватни действия, проверка на автомобилите за подходящи гуми, вериги и т.н.
Електропреносните и електроразпределителни дружества имат готовност да осигурят нормалното функциониране на стопанисваната от тях инфраструктура. По план на електроенергийния системен оператор е извършена върхова ревизия и профилактика на всички електропроводи 110 и 400 kV на територията на областта. Възстановени са нарушените проводници и мълниезащитните въжета, пострадали през летния сезон и са почистени просеките на високоволтовите линии в сервитутната зона. Извършена е подготовка на оборудването на специализираните автомобили за работа при зимни условия. Подобрена е екипировката на аварийно-ремонтните групи и е създаден необходимият резерв от елементи за подмяна. Извършена е профилактика на всички подстанции в областта. Проверени са настройките на всички релейни защити на изводи 110 kV, 20 kV и на силовите трансформатори. Създадена е необходимата организация за усилено дежурство при лоши атмосферни условия.
Организирано е здравното и медицинско осигуряване на населението през зимния сезон. Всички лечебни заведения имат разработени планове за защита при бедствия и е проведена необходимата подготовка за евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички болници имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост. В тях се поддържат резерви от медикаменти за един месец, от консумативи и дезинфектанти за 3 месеца, както и резерв от кислород за 15 дни. Организирано е аварийно захранване на всички болнични заведения, своевременното транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки, пациенти на хемодиализа и тежко болни.
За нормалното функциониране на учебните заведения в областта са осигурени необходимите количества течно и твърдо гориво, природен газ и газ метан за отоплителен сезон 2016/2017 г. Извършена е проверка на изправността на отоплителните, водопроводните и ел.инсталации. Набавени са необходимите количества сол и пясък за поддържане районите на училищата в състояние на безопасност.  Създадена е необходимата организация за осигуряване на транспорт на учениците от отдалечените места.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com