Областният управител препоръча на общините да информират гражданите как да регистрират кладенците за собствени потребности

Срокът е 28 ноември 2022 г., заявления се подават и до кметовете на селата


В писмо до кметовете на общини областният управител препоръчва да информират гражданите за процедурата по регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности. Става дума за съоръжения, използвани в бита, които са разположени в границите на населените места и селищните образувания и до 27 ноември 2018 г. не са вписани в регистрите съгласно Закона за водите.


Срокът за регистрация е 28 ноември 2022 г. Собствениците на кладенци на територията на област Ловеч трябва да подадат заявление за вписване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, или до кмета/кметския наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете/кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на басейновата дирекция постъпилите в този период заявления.


Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.


Писмото на областния управител е във връзка с множество запитвания на граждани за реда за регистрация на кладенците. Инж. Светослав Славчев указва на кметовете още на сайтовете на общинските администрации да бъдат публикувани и образци на съответните документи.


На регистрация подлежат и водовземните съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански цели, изградени до 23 декември 2016 г. и невписани в регистрите. Срокът е същият, заявления се подават в басейновата дирекция.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com