Областният управител предлага ловешката общинска наредба от 2005 г. за гробищните паркове да се приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, издадени през 2011 г. и 2020 г.

Да се приведе Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на община Ловеч, приета от общинския съвет през 2005 г., в съответствие с изискванията на публикуваните впоследствие нормативни актове от по-висока степен. Това предложение отправя до кмета на община Ловеч и до председателя на общинския съвет областният управител Виктор Стойчев. Става дума за Наредба № 2 от 21 април 2011 г., обнародвана в Държавен вестник през май 2011 г., за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници и за Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 62, ал. 12 – нова, публикувана в Държавен вестник през 2020 г.


Съгласно ЗУТ общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги в гробищните паркове.


Според областния управител при прецизиране на текстове от общинската наредба ще се премахне съществуваща сега административна тежест. За гражданите – при уреждане на всяко погребение не единствено от най-близкия родственик да се иска информация за починалия, необходима за съставяне на гробния картон и попълване на гробищния регистър, а от кръга на близките. Както и да не се изисква удостоверение за наследници (данни за каквото има, че прави дейност „Обреди“), тъй като това може да се види по служебен път в общинската администрация, а и няма да се натоварват близките да заплащат такса. За бизнеса – търговците, предоставящи погребални услуги, да отпадне изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние на всеки шест месеца, тъй като информацията за това може да се провери по служебен път в Търговския регистър. Правата на търговците, регистрирани за извършване на погребална и траурна дейност, се ограничават и заради вписване сред дейностите на БД „Обреди“ изкопаването, спускането, заравянето и оформянето на гробното място, а в Наредба № 2 от 2011 г. е указано, че собствениците на гробищните паркове или оправомощени от тях лица възлагат на определени лица (гробари) само изкопаването и оформянето на гробни места и контролират тяхната работа.


Правото на гробоползване включва поставяне на трайни надгробни символи – паметник, рамка, фотокерамични потрети и изписване името на покойника с датите на раждане и смъртта му, е регламентирано в общинската наредба. Пак в нея обаче се забранява в гробищните паркове приемането на поръчки за каменоделски услуги и поддръжка на гробни места от физически или юридически лица, извършващи каменоделска дейност. С това се ограничават услуги, извършвани от фирми за изработка и монтаж на паметници, паметни плочи и др. Записано е още, че изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение на управлението на гробищния парк. Нужно е изясняване от кого се извършва това управление – дали от община Ловеч, от кметовете и кметските наместници или от дейност „Обреди“.


С всички тези съображения областният управител предлага да бъде извършен преглед и прецизиран текстът на общинската наредба от 2005 г.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com