Областният управител на Ловеч Ирина Митева върна за ново разглеждане 6 решения на общинския съвет в Априлци Областен управител върна 6 решения на общинския съвет в Априлци, сред тях и наредбата за местни такси и цени на услуги

Пет от тях са формулирани в писмена форма и съдържат наименование на органа, който ги издава, наименование и номер на акта, разпоредителна част, с утвърдителен диспозитив, дата на издаване и подпис на председателя, но броят общински съветници, гласували „ЗА“, е по-малко от половината от общинските съветници. В представените извлечения от протокола е изменен текстът на тези решения, без да е отразено дали така е гласуван от общинските съветници.
За ново обсъждане се връща и решението, с което се приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци.
Допуснато е съществено нарушение на административно-производствените правила при издаването на акта – не е спазен редът, съгласно който кметът на общината внася анализ на прилаганите цени на такси и услуги, съдържащ оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена, оценка на потребностите по предоставяне на услугите, препоръки за подобряване на администрирането на таксите. В случая липсват доказателства за спазване на тези задължителни условия. Не е внесен за разглеждане и обсъждане от Общински съвет анализ как съществуващите към момента такси са покрили разходите от миналите години. Липсва представена сметка под формата на отчетени разходи и постъпили приходи във връзка с предоставянето на тези услуги през предходните две години.
Не е внесена за разглеждане и обсъждане от Общински съвет и план-сметка под формата на евентуални разходи и приходи във връзка с предоставянето на тези услуги, а от направените изказвания  на съветниците се създава впечатление за произволност при формиране на размера.
Неизяснен остава и въпросът спазен ли е  принципът за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, регламентиран от Закона за местните данъци и такси.
Всичко това представлява нарушение на установената процедура за изготвянето на този подзаконов нормативен акт.
Пълният текст на заповедите на областния управител може да се видят в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com