Областният управител върна две решения на общинския съвет в Ловеч

Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Ловеч, приети на 31 март.
С Решение № 115 се актуализира Програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г. и се учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху имот частна общинска собственост и възлага на кмета на Община Ловеч изпълнението на процедурата по предоставянето на имота за ползване.
Решението е незаконосъобразно поради процесуално нарушение. Съгласно Наредбата за кварталните съвети в община Ловеч кварталният съвет приема становище по предложения за решения на Общински съвет – Ловеч за разпореждане с общинско имущество в квартала. Видно от преписката в случая няма такова становище. Решението на общинския съвет е властническо волеизявление, което трябва да бъде законосъобразно и в съответствие с правните норми, уреждащи неговото прилагане. Липсата на становище на кварталния съвет при приемане на решения от Общински съвет за разпореждане с общински имоти е в противоречие с материалноправни разпоредби и се явява несъответствие с целта на закона, са мотивите на областния управител.
Областният управител връща за ново обсъждане и Решение № 106, с което общинските съветници са решили Община Ловеч да сключи договор за кредит с фонд ФЛАГ, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с проект: „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Основни
параметри, гласувани от общинския съвет са:
• Максимален размер на дълга – 424 749,43 лева (четиристотин двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 43 стотинки);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ловеч, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Ловеч по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Според Областен управител решението е незаконосъобразно, тъй като цитираният член не кореспондира с фактическото съдържание на решението. Видно от него става въпрос за поемане нe на краткосрочен, а дългосрочен дълг. Другият мотив е, че общината няма приета наредба за обществено обсъждане съгласно Закона за общинския дълг.
Пълният текст на заповедите на Областен управител са в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com