Областен управител проведе заседание на Областен съвет по сигурност Областният управител Ирина Митева проведе днес, 29 март, заседание на Областния съвет по сигурност

На него бяха представени Инструкцията за дейността на членовете на съвета и утвърденият преди месец Областен план за противодействие на тероризма. Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и е в съответствие с национални стратегически документи. Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност на Област Ловеч срещу терористични заплахи, както и да се създаде оптимална организация за своевременно провеждане на мероприятията за ограничаване на загубите и защита на служителите и населението при терористичен акт. Създадена е организация за оповестяването на органите за управление и силите за реагиране при терористичен акт и ликвидиране на последиците от него, определени са и дейностите, осъществявани от органите за управление при различните нива на заплаха и степени на готовност.
В плана, коментиран на заседанието, са разписани механизмите за взаимодействие между структурните звена на МВР, органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в област Ловеч.
При възникване на извънредна ситуация се създава организация на работа, гарантираща в кратки срокове оказване на медицинска помощ на пострадалите; ограничаване мащабите на възможните последствия; защита на населението; ликвидиране на последствията (източниците) на рискови фактори за населението и околната среда.
Имайки предвид, че основните принципи на защита при извънредна ситуация са право на защита на всяко лице и предимство за спасяване на човешкия живот пред останалите дейности по защита, ОД МВР приоритетно извършва определени мероприятия при заплаха от терористична дейност – организира временно извеждане на застрашените граждани от района на терористична дейност и недопускане на навлизане на други лица в тази зона; осигурява места за временно настаняване на населението като училища, детски градини, спортни зали и други, които ще се приспособят за временно настаняване. При невъзможност за ползване на сграден фонд се изграждат палаткови лагери; прави се оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща необходимост; организират се сили за разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между населените места в засегнатите райони при извършен терористичен акт.
По време на заседанието областният управител Ирина Митева подчерта, че информирането на гражданите за наличие на заплаха, за предприети мерки от органите на изпълнителната власт, както и препоръки за поведение и действие се осъществява само от Пресцентъра на МВР, координирано с Пресцентъра на Министерски съвет и ДАНС. Пресцентърът на Министерски съвет предоставя информация на средствата за масова информация от името на Министър-председателя и Съвета по сигурност към Министерския съвет. При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита линия /телефон, електронна поща/ за контакт с близките на пострадалите или за подаване на информация, свързана с терористичния акт.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com