Областен управител и Лесотехнически университет подписаха договор за сътрудничество в областта на социално-икономическото развитие

Областният управител Ирина Митева и ректорът на Лесотехническия университет проф. д-р Иван Илиев подписаха днес, 28 май, договор за дългосрочно стратегическо сътрудничество и координация в областта на социално-икономическото сътрудничество.
Водени от разбирането на своите отговорности и задължения за изграждане на общество, основано на знания, убедени в необходимостта за подобряване на качеството на живот и гарантиране на нуждите на сегашното и бъдещите поколения, изразявайки готовността си да подпомагат, в рамките на своята компетентност всестранния просперитет на българското общество и държавност и подчертавайки разбирането си за голямото значение на регионалното развитие в контекста на правителствената политика и членството на Република България в Европейския съюз си подаваме ръце за партньорство в областта на социално-икономическото развитие, образованието, проучването и опазването на околната среда и на устойчивото ползване на природните ресурси в Ловешка област, казаха при подписването страните.
Основните приоритети в бъдещата работа са научно-методическо и информационно осигуряване на регионалната политика за устойчиво развитие, изучаване, устойчиво ползване и опазване на природните ресурси, комплексно проучване, разработка на регионални прогнози и оценки за състоянието и качествата на компонентите и факторите на околната среда, природните ресурси, земните недра и на геоложкото наследство, устойчиво развитие на ресурсите и опазване на природното и културно наследство на територията на област Ловеч, съвместно участие в стратегическото планиране и развитието на алтернативен туризъм, създаване на образователни и научноизследователски програми за обучение и квалификация в области от взаимен интерес и приоритетно насочени към духовните и културни потребности на местните общности, съвместно участие в усвояването на средства от Структурните фондове и други национални, европейски и международни програми, подпомагащи регионалното развитие и изследователската дейност.
По договора съвместната дейност на Лесотехническия университет и Областна администрация Ловеч се осъществява на базата на разработени и периодично актуализирани програми. Областна администрация може да възлага за изпълнение от Лесотехническия университет разработването на научноизследователски и научноприложни проекти в различни области, свързани с развитието на региона, а Лесотехническият университет да предоставя експертизи, становища и други експертни оценки по проекти на закони и подзаконови актове, регионални стратегии, програми и проекти и други материали от интерес за областта, както и да участва в образователни, квалификационни и преквалификационни програми и други образователни инициативи на общините и регионални образователни структури.
За организиране и координиране на съвместната дейност на  Лесотехнически университет и Областна администрация – Ловеч по този договор, страните създават Областен академичен координационен съвет (ОАКС).
Договорът е със срок на действие 5 години.
Сключеният днес договор за стратегическо сътрудничество създава условия за съвместна работа и препоръки по отстраняване на пропуски в организацията на туризма в региона, създаване с компетентна помощ на нови туристически маршрути и услуги, популяризиране на специалността „Алтернативен туризъм” сред младите хора, завършващи средното си образование в област Ловеч с цел създаване на високо квалифицирани кадри за сектора, които да се реализират в региона.
Инициативата бе подкрепена и от Ловчански митрополит Гавриил, който присъства на подписването и изрази положителното си отношение към всяка дейност, която би създала условия младите хора да останат и работят в нашия край. Той адмирира и усилията на Областен управител за развитието на туризма, в това число и поклоническия туризъм.
След подписването на договора ректорът проф. д-р Иван Илиев, областният управител Ирина Митева и техните екипи посетиха Троянския манастир, където разгледаха обителта, водени от Велички епископ Сионий.
На подписването днес присъстваха директорът на РДГ инж. Павли Богдански и представители на РИО – Ловеч, както и представители на професионалните гимназии по горско стопанство и по ветеринарна медицина.

Припомняме, че подписването на договора бе предшествано от форум, провел се в Областна администрация в края на април на тема „Възможности за алтернативен туризъм”. Той бе с работен характер. В него участваха проф. д-р Иван Палигоров – декан на факултет „Стопанско управление”, доц. д-р Йордан Йорданов, доц. д-р Красимира Станева и гл. ас. д-р Светлана Станева от Лесотехническия университет. В работата участваха представители на общините от област Ловеч и други организации, имащи желание и амбиция за развитието на туризма в област Ловеч от една страна, както и обучението на кадри за този сектор от друга.
Бяха представени добри практики и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в област Ловеч и обучението на млади хора в специалността „Алтернативен туризъм” на Лесотехническия университет.
На срещата бе коментирана необходимостта от устойчиви форми на туризъм за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на икономически растеж и заетост, приоритет в Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г. А именно подобряване достъпа до места с потенциал за развитие на туризма – еко маршрути; подобряване качеството на услугите в туризма – сертифициране на туристически обекти с ISO стандарти; подкрепа за разнообразяване на туристическото предлагане за развитие на алтернативни видове туризъм – горски, аграрен, спелеологичен туризъм и др.; подобряване на институционалната организация и информационното осигуряване на туризма – обучение на кадри. Коментираха се още разработване на общи стандарти за местата за настаняване, създаване на интерактивна карта за спелеологични маршрути и на туристически пакети за алтернативен туризъм, създаване на интерактивен сайт, включващ  маршрутите, историята, легендите и услугите, изработване на мултимедийно представяне на областта като уникална локация за спелеологичен туризъм, както и разработване на концепция и платформа за представянето на област Ловеч като туристическа локация.
На форума бяха представени резултатите от вече изготвен анализ на моментното състояние на област Ловеч в сектор туризъм, като бе подчертано, че тук съществуващата база макар и реновирана не отговаря на завишените изисквания към новите условия в туристическия сектор, налице е дисхармония между възможности, усвоени природни предпоставки, мениджърски подход и решения, липсва уелнес култура сред персонала, няма разбиране на практическата полза от въвеждане на екологичен одит като финансов инструмент за успешен мениджмънт на медикал SPA туризма. Отчетено бе още, че в областта има недостиг на професионално подготвени специалисти на всяко ниво, което пък води до отсъствие на инвестиционен интерес по икономически, социални, политически и разни субективни причини.
По думите на експертите развитието и управлението на специализиран  балнеологичен, SPA  и Wellness туризъм изискват системен подход, който се основава на равнопоставеност при оценката на отделните елементи от цялостната система, предполагаща устойчивост при функционирането на показателите.
След направените на работната среща изводи основният бе – област Ловеч има прекрасни условия за развитие на горски туризъм с неговите специализирани форми – горско-медицински туризъм, горски бизнес туризъм и горски екотуризъм, а наличието на минерални извори, множеството църкви и манастири, пещери и цялостната природна даденост са фактор и за развитието на всички други видове туризъм.

DSCI1863 DSCI1872 DSCI1873 DSCI1877 DSCI1878

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com