Областен информационен център Ловеч стартира участие в национална инициатива с бизнеса „Успешни ЗАЕДНО“

На 22 март 2016 г. в залата на Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч на пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии бе оповестен стартът на нова кампания на мрежата от информационни центрове в България.
Наред с националната инициатива „Успешни ЗАЕДНО“, ОИЦ-Ловеч представи пред медиите новия проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ на Община Ловеч, обезпечаващ дейността му до края на 2018 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0010-С01, сключен между Община Ловеч в качеството й на бенефициент и Управляващия орган на ОП „Добро управление“ 2014-2020 надгражда и доразвива ролята и услугите на Областния център в полза на всички заинтересовани лица от област Ловеч. „Продължението“ е още една добра практика по оперативните програми, тъй като за четири години ОИЦ-Ловеч е провел 205 информационни събития, включил се е в 11 общи национални инициативи на Мрежата от информационни центрове в страната, информирал е 6980 потребители, посрещнал е 4355 участници в събития и е отговорил на 3318 запитвания по телефон, електронна поща и от посетители. Над 653 публикации в местни, регионални и национални медии, 41 електронни информационни бюлетина, 10 филма, 10 информационни брошури и 3 печатни бюлетина „Добри практики от област Ловеч“ документират и популяризират дейността на Областен информационен център – Ловеч за тези 4 години.

P3220241
Вече втора година по оперативните програми за периода 2014-2020 г. се обявяват процедури за кандидатстване с проектни предложения, осигуряващи съфинансиране чрез европейските структурни инвестиционни фондове. Част от тези фондове могат да стигнат до българския бизнес не просто като усвояване на средства. От изпълнението на проектите ще зависи подобряването на производствените процеси, разкриването на нови работни места и повишаване на цялостната конкурентоспособност на икономиката ни.
В периода от 22 март до 9 май на територията на цялата страна се провежда обща инициатива под надслов „Успешни ЗАЕДНО“, целяща популяризиране на оперативните програми за бизнеса и насърчаване на потенциалните бенeфициeнти да кандидатстват с проекти.
В предварителни срещи и разговори с местни представители на бизнеса ОИЦ-Ловеч ще насочи вниманието на фирмите за включване в инициативата, а през м.април екипът на центъра ще организира четири тематични събития, наречени „Дни на отворените врати“. Предприятия, които вече имат реализиран проект с европейски средства, се приканват да споделят опита си, а останалите – да се запознаят с актуалните възможности.

P3220274
А тези възможности са: две отворени в момента процедури за внедряване на иновации от съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и за разработване на иновации от стартиращи предприятия; още две процедури ще стартират всеки момент – за енергийна ефективност отново в малките предприятия, както и за добри и безопасни условия на труд във всички фирми, а също и за обучения и заетост. Какво още се очаква до края на годината не само като грантово подпомагане, но и като използване на т.нар.финасови инструменти – това ще презентират експертите на ОИЦ-Ловеч по време на информационните срещи.
Графикът за тези събития предстои да се оповести. Ще се съгласува и изготвянето и предоставянето от фирмите на рекламни материали, както и информация за сключените договори, които ОИЦ-Ловеч да представя по време на открита приемна на търговското изложение „Цветница 2016“ в Ловеч. В края на кампанията всички участвали в нея ще бъдат поканени за заключително събитие.
Ето и малко данни за сключените договори в област Ловеч по първата, обявена през миналата година, процедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“:
От двата приема на проекти за „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ има общо 21 броя сключени договора на обща стойност близо 17 млн. лева, като подпомагането с безвъзмездна финансова помощ по тях възлиза на над 10,8 млн. лева. По третия прием на същата процедура на 31 март ще бъдат сключени още договори в сектора интензивни на знания услуги.

P3220271
Предстои сключване на договори за класираните проекти и по другите оперативни програми.
И като говорим за сключени договори, Областен информационен център – Ловеч продължава дейността си до края на 2018 г. На 2 март 2016 г. се подписа договор между Администрацията на Министерски съвет, в чиято структура е Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“, и Община Ловеч, представлявана от кмета – г-жа Корнелия Маринова, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“.
Осигуреното функциониране на ОИЦ-Ловеч цели да надгради постигнатото до момента, да се повиши информираността на гражданите и достъпността до информация относно популяризиране на възможностите, които Европейските структурни и инвестиционни фондове вече предоставят в програмен период 2014-2020 г.
Успешни ЗАЕДНО!

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com