Областен информационен център Ловеч представя „Възможности 2016“

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и програмите, съфинансирани от тях, предлагат множество възможности за безвъзмездно финансиране на проектни идеи на потенциални бенефициенти в т.ч. общински власти, работодатели, предприемачи, неправителствени организации, образователни и обучителни организации и земеделски производители за настоящата 2016 г.
Областен информационен център – Ловеч информира своите потребители за всяка една актуална (отворена за кандидатстване) и предстояща възможност, като представя подробно условията за кандидатстване.
В момента няколко програми са отворили и предстои да отворят процедури и мерки за кандидатстване, които ОИЦ-Ловеч ще популяризира в следващите две седмици в областта.

I. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
Със стартирането на новия програмен период през 2014 г. и отварянето на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ през 2015 г. интересът на бизнеса към оперативната програма и кандидатстване по различните процедури се е увеличил значително, както на национално, така и на областно ниво. Само по тази процедура до момента от първи, втори и трети прием в област Ловеч са одобрени 26 проекта. Общият бюджет е близо 18 млн. лв., от които безвъзмездна финансова помощ е за над 11 млн. лв. при съфинасиране от бенефициентите с над 6 млн. лв. Очаква се да бъдат одобрени още проекти с оценка над 66 точки.
Десет от тези договори се изпълняват в община Ловеч с общ бюджет от 7,2 млн. лв., от които безвъзмездна финансова помощ е за 4,5 млн. лв. Размер на съфинасиране от бенефициентите е за 2,7 млн. лв.
Актуално: Процедура „Енергийна ефективност в малки и средни предприятия“
Насърчава изпълнението на мерки за енергийна ефективност в предприятията. Кандидатите могат да санират производствените си сгради, да си закупят оборудване, машини, вкл. транспортни средства категория N2 и N3, да разширят капацитета на съществуващите си стопански обекти или да направят основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, съгласно изготвен и одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие енергиен одит. Размерът на безвъзмездното финансиране за микро и малки предприятия в Северозападен регион за планиране, в който попада и област Ловеч, варира от 65% до 70%, а за средни – от 55% до 70%, в зависимост от избраните режими на държавна помощ по процедурата. От 13 юни до 27 юни в няколко големи града в България ще се провеждат информационни дни по тази процедура, за които ние сме уведомили нашите потребители. ОИЦ – Ловеч вече представи в конкретика процедурата пред представителите на бизнеса в областта.
Очаква се до края на годината да бъдат отворени още три процедури за бизнеса с подбор на проектни предложения и още пет процедури на директно предоставяне към Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за нъсарчаване на малки и средни предприятия, Министерство на енергетиката, Министрество на туризма и Комисията за защита на потребителите, които индиректно подпомагат развитието на бизнеса.
Предстоящо: Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Насърчава разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството (системи за управление на околната среда, безопасността на хранителните продукти, сигурността на веригата на доставки и сигурността на информацията), както и разработване, внедряване и сертифициране на добри производствени практики, услуги по реинженеринг на процесите в предприятията и базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. По тази процедура ще могат да кандидатстват МСП, търговци по смисъла на Търговския закон, отговарящи на изискванията за малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП и развиващи своята дейност в нискотехнологични и средно нискотехнологични, високотехнологични и средно високотехнологични производства и сектора на интензивни на знание услуги. Интензитетът на грантовото финансиране по тази процедура е до 70 % за МСП. Процедурата предстои да бъде отворена за кандидатстване всеки момент.
Предстоящо: Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Процедурата е насочена отново към съществуващи микро, малки и средни предприятия и насърчава дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), в т.ч приложни научни изследвания в предприятието, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, тествания, изпитвания и създаване на прототипи и пилотни линии. Интензитетът на грантовото финансиране по тази процедура е до 90 % за МСП. Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване през декември 2016 г.

Предстоящо: Процедура „Развитие на клъстери в България“
Насърчава създаването на нови и развитието на съществуващи клъстери в България, подкрепя интернационализацията им и участие в европейски и международни форми на сътрудничество. Размерът на безвъзмездното финансиране за проект варира от 35% до 90%. Очаква се да бъде отворена за кандидатстване през юли 2016 г.

Предстоящо: Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Насърчава дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността, въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията, придобиване на машини, оборудване и системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление на големите предприятия съгласно законодателството.
Размерът на безвъзмездното финансиране ще варира от 25% до 45%. Очаква се да бъде отворена за кандидатстване през октомври 2016 г.

II. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020“
ОИЦ-Ловеч ще представя конкретно две процедури за училища, детски градини и висши училища.
Процедура „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
Допустими кандидати са училища, висши училища и детски градини, като процедурата е за партньорство. Допустими партньори са БАН, Селскостопанската академия, организации с нестопанска цел и училища, висши училища и детски градини. Когато кандидат е училище или детска градина, задължително трябва да има за партньор висше учебно заведение, което е получило програмна акредитация за провеждане на обучение по професионални направления от област на висше образование „Педагогически науки“ по специалност от професионално направление, даващо право да провежда обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“. Процедурата позволява обучения на учители, директори и подкрепящ екип от педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, осигуряване на условия и подкрепа за прилагане на педагогически иновации и ефективни съвременни подходи за работа в мултикултурна среда, също и актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна работа в мултикултурна образователна среда.
Безвъзмездното финансиране е 100% и максималната стойност за проект е 100 000 лв.
Процедура „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование“ Фаза 1
Могат да кандидатстват висши учебни заведения, БАН, научни организации, НПО и национално представителни организации на и за хората с увреждания. Отново това е процедура на партньорство, в която единият партньор задължително трябва да е висше учебно заведение по Компонент 1 и НПО по Компонент 2. Компонент 1 осигурява условия за подпомагане на младежи с увреждания за кандидатстване и обучение във висши училища (достъпна среда, осигуряване на специализирана техника и софтуерни програми за лица с увреждания, осигуряване на курсове за ученици, студенти и специализанти, организиране на кандидатстудентски курсове, осигуряване на учебници и помагала, заплащане на наем за студентски общежития и семестриални такси при съответни тавани). Компонент 2 подпомага младежи от малцинствени групи и потърсили и получили международна закрила, както и други уязвими групи. Допустими са подобни на Компонент 1 дейности. Безвъзмездното финансиране по тази процедура също 100%.
Очаква се да бъдат отворени всеки момент.
III. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ предоставя множество възможности за различни типове бенефициенти.
Актуално: Работодателите могат да кандидатстват за наемане на безработни лица, в т.ч. безработни лица от уязвими групи (хора с увреждания или полагащи грижи за зависими членове на семействата си), хора с ниска или без степен на квалификация, възрастни хора над 54 г. и др., както и за обучаването им по няколко процедури за заетост, в т.ч. по вече отворените за кандидатстване. „Младежка заетост“ е със срок за кандидатстване до края на месец юни (30.06.2016 г.). „Обучения и заетост“, която беше отворена за няколко дни от 16 до 20 май тази година, събра над 6 200 заявки за над 19 500 свободни работни места от работодатели в страната, като за област Ловеч са над 200 заявки от работодатели.
Друга актуална, т.е. отворена в момента за кандидатстване процедура, касаеща работодателите и бизнеса, е „Добри и безопасни условия на труд“, която позволява въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост, осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, закупуване на колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло, придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучение на работниците и служителите, въвеждане на социални иновации като трапезарии, кътове за спорт и отдих и детски кътове в предприятията.
Безвъзмездното финансиране за микро, малки и средни предприятия е 100% , а за големите е 80%. Срокът за кандидатстване изтича на 14.06.2016 г.
Предстоящо: Възможности за заетост и обучаване на новонаети лица предоставят и няколко социално ориентирани процедури, които предстои да бъдат отворени всеки момент от оперативната програма.
Процедура „Активно включване“ – юни-юли 2016 г. позволява на работодатели, НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни институции и организации, доставчици на социални услуги, общини и райони на общини, центрове за информация и професионално ориентиране да осигуряват заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове, или на хората с увреждания за период до 6 месеца. Също се предоставя възможност за провеждане на обучения на новонаетите лица за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и придобиване на ключови компетентности в областта на чуждоезиковата подготовка, дигиталното общуване и др. Позволява се на работодателите да оборудват и обзаведат работни места в съответствие с потребностите в случаите, когато са наели лица с увреждания.
Друга социална процедура, която позволява на работодатели и доставчици на социални услуги да наемат безработни лица, е „Предоставяне на услуги в дома чрез ваучери“. Тази процедура предприятия – доставчици на услуги ще могат да наемат безработни лица, да им предоставят краткосрочно обучение и да им осигурят заетост чрез услуги в дома на потребителите и на социални услуги в общността.
Оперативната програма ще отвори и две процедури за предприемачество. Едната процедура е „Развитие на социалното предприемачество“, очаквана всеки момент и подкрепяща както вече създадени социални предприятия, кооперации на хора с увреждания и доставчици на социални услуги, така и новосъздаващи се социални предприятия. Процедурата осигурява възможност на работодатели да създадат заетост за 12 месеца, вкл. на хора с увреждания, да се предоставят както обучения за новонаети лица, така и обучения за повишаване на управленските и бизнес умения на ръководителите на социалните предприятия.
Втората възможност за предприемачи е по процедура „Подкрепа за предприемачество /Концепция/“, очаквана през юли 2016 г., която ще предостави безвъзмездно финансиране на НПО и центрове за професионално обучение. Целта е да бъдат обучени безработни млади хора, имащи бизнес идеи, как да ги развият в успешен бизнес, как да разработят жизнеспособен и гарантиращ устойчивост бизнес план и да придобият бизнес и управленски умения. Самите стартиращи предприемачи ще развиват своите бизнес идеи с помощта на финансовите инструменти по програмата.
Сред другите предстоящи възможности са процедурите „Обучения за заети лица“, очаквана всеки момент, която предлага обучения за професионална квалификация и по ключови компетенции на заети лица с ниска или без степен на квалификация, и „Специфични обучения за заети лица“, очаквана през септември 2016 г., която предлага специализирани обучения, свързани със спецификата на работните места в съответните сектори и предприятия. И двете процедури осигуряват възможности на работодатели да повишат квалификацията на заетите в техните фирми лица.
Предстояща възможност, насочена към общините, в т.ч и община Ловеч, е процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, очаквана всеки момент. По нея общините могат да имат широк кръг социални партньори, вкл. НПО, читалища и работодатели. Процедурата позволява интеграция на уязвимите групи в четири направления чрез подобряване на достъпа на лицата от тези групи до заетост, образование, социални и здравни услуги и работа за развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
До края на месец юли Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ планира да отвори и две процедури за партньорства към всички допустими кандидати по програмата (НПО, бизнес, общини, образователни и обучителни организации, ЦПО, социални партньори, браншови организации и камари, читалища и др.), насочени за внедряване на социални иновации и обмен на добри практики и ноу-хау в областта на човешките ресурси. Това са процедурите „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Транснационални партньорства“.

IV. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
Общият ресурс, който ще бъде на разположение на общините през 2016 г. по ОПОС, е близо 1,3 млрд. лв.
В сектор „Отпадъци“ за общините е открита процедурата за изграждане на компостиращи инсталации с бюджет 98 млн.лв. Очаква се обявяване на комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с обща стойност 131 млн.лв. За изпълнение на демонстрационни пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците за около 10 млн.лв ще се кандидатства чрез подбор на проекти от общини и юридически лица със стопанска цел и с нестопанска цел.
На разположение на месните власти в областта на биоразнообразието и „Натура 2000“ ще са близо 58 млн. лв. Общините ще могат да кандидатстват и за превенция и управление на риска от наводнения за изграждане на хидротехнически съоръжения, защитна инфраструктура и други. Бюджетът, който ще се предостави за тези цели, е в размер на 20 млн.лв.
С пари по ОПОС 2014-2020 г. ще се реализират и проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 млн.лв. Бенефициенти по нея могат да са общините с влошено качество на атмосферния въздух.
V. Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
По Оперативна програма „Региони в растеж“ до края на 2016 г. се предвижда да бъдат обявени пет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 406 млн. лв. Това ще са процедури за директно предоставяне на помощта на конкретни бенефициенти, определени в условията за кандидатстване.
През месец септември 2016 г. ще бъде обявена процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лева и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България.
Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“ с общ бюджет в размер на 100 млн.лв. е предвидено да бъде обявена през месец октомври 2016 г. Основният резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни чрез замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в общността.
За месец декември 2016 г. е планирано обявяването на процедура „Развитие на туристически атракции“. По тази процедура 98,5 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

VI. Програма за развитие на селските райони 2014-2020
МЗХ актуализира индикативния график за прием на проекти по ПРСР 2014-2020 през 2016.
Ето и кога се очакват едни от най-атрактивните мерки:
Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Ще има прием по тази мярка на два периода от 4-и до 31-и юли, а също от 5-и до 25-и септември за малките земеделски стопанства, кандидати по тематичната подпрограма //ТПП/. Могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро, с доказан приход от земеделска дейност. Дейностите са за модернизация и механизация, за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, за подобряване на енергийната ефективност на стопанствата, за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията. Ще могат да инвестират в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор, в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства, както и за създаване и/или пресаждане на трайни насаждения, на десертни лозя, на медоносни дървесни видове за производство на мед, на бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия, за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на земеделските стопанства.
Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти
Прием на проекти ще има от 24-и октомври до 27-и ноември 2016 г. Могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро, предприятия, пазари на производители, групи и организации на производители. Дейностите са за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга, както и за инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга. Ще може да инвестират в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината, в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства, за внедряването на системи за управление на качеството, както и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства /ТПП/
Прием ще има за малки земеделски стопанства през юни 2016 г. Могат да кандидатстват за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребности на малките земеделски стопанства, за повишаване на жизнеспособността им, за подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, за ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление.

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите – септември 2016 г.
Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г., могат да кандидатстват за адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации, за съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро, за установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите, за други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност в организацията и улесняването на иновационните процеси.

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – юли 2016 г.
Общини, читалища, ЮЛНЦ, ВиК оператори могат да кандидатстват за подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Подкрепа ще бъде дадена за нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; за водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; за доизграждане без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; за площи за широко обществено ползване от общинско значение; за социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; за инвестиции в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; за спортна инфраструктура; за обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; за общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР) – септември 2016 г.

Подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ – декември 2016 г.

Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие – август 2016 г.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

oic_lovech

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com