Областен информационен център Ловеч представя в областта актуални и предстоящи възможности

На 13 юни 2016 г. от 13:00 ч. в залата на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии, на която бяха оповестени предстоящите срещи на Центъра през този месец.
Областният център планува провеждането на нови осем информационни срещи в общините на област Ловеч, на които ще представи актуални и предстоящи възможности за проектно финансиране по Оперативните програми до края на 2016 година.
Представителите на медиите се запознаха и с конкретните процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочени към училища и детски градини и свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и подкрепа на достъпа на уязвими групи до висше образование. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се очакват няколко предстоящи процедури в подкрепа на бизнеса. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, фокусирана както към общини, социални и неправителствени организации, така и към бизнеса, ще предостави разнообразни възможности както за включване на безработни лица в заетост и обучаването им, така и за повишаване квалификацията на заети лица в предприятията, а също и предоставяне на социални услуги в дома, предприемачество и развиване на социални предприятия, транснационални партньорства и др. По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат финансирани регионалната здравна инфраструктура, деинституализацията на социалните услуги за деца и възрастни и развитието на туристически атракции. Средствата по Оперативна програма „Околна среда“ ще бъдат насочени за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за изпълнение на пилотни демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците, за дейности по „Натура 2000“, за преодоляване на риска от наводнения и свлачища, за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Програмата за развитие на селските райони ще предостави възможности за земеделските производители на територията на цялата страна да инвестират в своите стопанства, а на общините, които са селски райони, да развиват всички видове малка по мащаби инфраструктура.
ОИЦ-Ловеч обяви и графика за провеждане на информационните срещи по общини, както следва:

20.06.2016 г.; 13:00 ч. – гр. Тетевен;
22.06.2016 г., 14:00 ч. – гр. Ловеч;
24.06.2016 г.; 10:00 ч. – гр. Луковит;
27.06.2016 г.; 10:00 ч. – гр. Летница;
28.06.2016 г.; 10:00 ч. – гр. Угърчин;
29.06.2016 г.; 10:00 ч. – гр. Априлци;
30.06.2016 г.; 14:00 ч. – гр.Троян;
01.07.2016 г.; 10.30 ч. – гр.Ябланица.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com