Месечна пресконференция на Кмета на Община Троян


Теми, представени по време на пресконференцията:


1.     Община Троян финансира допълнително малките училища в селата – Донка Михайлова, кмет на Община Троян;


2.     Табелите на  Орешак и Троян вече са една над друга  Донка Михайлова, кмет на Община Троян;


3.     Информация за предприетите действия от страна на Община Троян след получаване на минералните води от находището в с. Шипково –   представя инж. Борис Бояджиев – Директор на Дирекция „Общинска собственост и икономика“;


4.     Община Троян внедри програмната система АКСТЪР-ОУПОТ – представя инж. Николай Хитров  – Директор на Дирекция „Устройство на територията“;


5.     Община Троян предприе почистване на няколко проблемни участъка от речните корита на територията на Троян, Орешак и Балканец  представя инж. Николай РайковскиДиректор на Дирекция „Строителство“;


6.     Община Троян осигури ново оборудване за Домашен социален патронаж и подава искане за продължаване на услугата за безплатен топъл обяд за социално уязвими троянци  представя г-жа Марияна Николова  – Началник на отдел „Социална и здравна политика


7.     Община Троян ще кандидатства за финансиране за продължаване на услугата за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица през 2023 г.представя г-жа Марияна Николова  – Началник на отдел „Социална и здравна политика
1.Община Троян финансира допълнително малките училища в селатаОбщина Троян е сред малкото български общини, които последователно работят за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места в селата. Намеренията на общинското ръководство са по този начин да бъдат ограничавани във възможната степен процесите на изтичане на млади хора към по-големите населени места.


В настоящия момент в общината съществуват групи на детски градини в селата Борима, Голяма Желязна, Дебнево, Врабево и училища в Черни Осъм, Орешак, Борима и Дебнево.


Съгласно  решение на МОН за учебната 2022/2023 г. се допуска формиране на самостоятелни или слети паралелки с не по-малко от 10 ученици в основна образователна степен в населени места на община Троян, при подсигурено допълнително финансиране от бюджета на общината, като не се финансират училщата в града. В тази връзка Кметът на Община Троян предлага на предстоящото заседание на Общинския съвет да бъдат гласувани средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни или слети паралелки в основна образователна степен в общински училища  за  периода от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. и  размер на 15 300 лв.


За по-пълно обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст от уязвими групи е необходимо през учебната 2022/2023 година да бъде подсигурен безплатен транспорт за учениците, обучаващи се в ОУ „Васил Левски“ с. Орешак и СУ „Васил Левски“ с. Черни Осъм. За целта се предлага средства за 2022/2023 учебна година от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г.  в размер на около 13 000 лв.


СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян отново ще извозва ученици от с. Врабево до 4 училища в гр. Троян за учебната 2022/2023 г., извън отговарящите на условията на закона, както и ученици от с.Добродан до 3 училища в гр.Троян. Общинска администрация счита за целесъобразно да бъде подпомогнат превоза, като за целта е необходимо да се отпусне допълнителна субсидия на училището за покриване на по-голяма част от разходите. Необходимите средства за 2022/2023 учебна година от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на около 9 200 лв.2. Табелите на  Орешак и Троян вече са една над друга В последните години бе заявена висока инвестиционна активност във всички крайни квартали на Троян на север, на юг и на изток. Нови инвестиции се изграждат в района на Калеешкото ханче, в района на „Радова лъка“, който вече е квартал на Троян и в района на квартал „Ливадето“.


Между Троян и Орешак, от двете страни на републикански път III – 357 в непосредствена близост до края на съществуващата регулация на с. Орешак има голяма група земеделски имоти, които в последните 20 години се застрояват с промишлени и обслужващи обекти. В Община Троян непрекъснато се заявяват и нови инвестиционни намерения.  От собствениците на прилежащи имоти се очакват нови устройствени решения, които да осигурят оптимален достъп до имотите, при спазване на изискванията на действащото законодателство. Досегашното решение създаваше затруднение на инвеститорите, поради това, че достъпът до имотите е от републикански път, което води до високи изисквания към тях. Това наложи Община Троян да възложи устройствен план за продължение на уличната регулация на улица „Стара планина“ в с.Орешак до гр.Троян  , с цел създаване на нормални условия за комуникационно-транспортно обслужване на обектите, безопасно движение  и запазване на пропусквателната способност на пътния участък.  


Продължението на съществуващата улична регулация ще е с дължина около 650м., в обхвата на републикански път III – 357, от края на съществуващата регулация на улица „Стара планина“ до землищната граница на гр. Троян, по сегашното трасе на съществуващия път III – 357, като ще се проектира улица с габарит 14м. – две улични платна по 4м., тротоари по 2м. и велоалея – 2м. 3.  Информация за предприетите действия от страна на Община Троян след получаване на минералните води от находището в с. Шипково


През 2018 г., с решение на Министъра на околната среда и водите, на Община Троян е предоставено безвъзмездното управление на минералните води от находището в село Шипково до 2036 г., включващи сондажи Л-1, Л-2, Л-28, Л-36, Л-37, ВКП-1 и каптиран естествен извор.


Към момента на получаване на находището, за него бяха налични заповед за утвърждаване на  експлоатационните ресурси за находище на минерална вода „Шипково“, с.Шипково, балнеологични оценки за Сондаж Л-1 и Сондаж Л-36 и 8 бр. издадени разрешителни за водовземане.


След фактическото получаване на минералните води от находище „Шипково“, в съответствие с нормативната уредба и Решението на министъра на околната среда и водите беше извършено следното:


ü  Общинският съвет определи минералната вода от находището да бъде предоставяна за ползване след заплащане на такса. Изключение прави водовземанието за обществени нужди – обществени чешми, което е безвъзмездно. В тази връзка е приета Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Троян;


ü  Община Троян е издала две разрешителни за водовземане от минерална вода от Сондаж №Л-1 на „Троя 2003“ (за х-л „Илинден“) и от Сондаж №Л-36 на ЕТ „Цанко Мичев“. По тях, както по разрешителното на „Шипково спа“ ООД, все още не е осъществено правото на водовземане;


ü  След предприети действия от Община Троян пред Министерството на околната среда и водите са издадени Балнеологични оценки за сондажи Л-28 и Л-2 и за каптирания естествен извор.


ü  С оглед създаване условия за обявяване държавна концесия за бутилиране на минерална вода, Община Троян инициира издаването на сертификат за качеството на водата на сондаж Л-2. В резултат:


         за сондаж Л-2 е наличен Сертификат за качеството на водата №75/15.01.2020 г.;


         във връзка с подадено до Министерството на околната среда и водите заявление за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от Сондаж № Л-2 , с Решение №310/28.01.2021 г. Общинският съвет – Троян даде съгласие МОСВ да започне процедура. Заявеното ползване е 0,65 л/сек. минерална вода или годишен експлоатационен ресурс около 20 000 м3, със срок на концесията до 01.01.2036 година.


По информация от МОСВ концесията за добив на минерална вода от Сондаж № Л-2 е включена в актуализирания План за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г. През 2022 г. предстои възлагането на предконцесионните проучвания.


ü  Към момента общината е в процедура за издаване на Сертификат за качеството на водата за сондаж Л-37;


ü  Община Троян възложи през 2019 г. допълнително проучване  на водовземно съоръжение на сондаж Л-2, с. Шипково, с цел установяване на неговата годност за експлоатация;    


ü  Община Троян, чрез ОП „Комунални услуги – Троян“, извърши изграждане на санитарно – охранителни зони пояс I на 4 водоизточника, съгласно заповедта за учредяване на зоните и проектите към нея;


ü  През настоящата година Община Троян е възложила изработването на проект „Основен ремонт оборудване на сондажи за минерални води Л-1 И Л-2, с.Шипково.“


Разходите за всички извършените дейности са в размер на 34160 лв.


Приходите от такси за водовземане от минералните води са в размер на 29527 лв. Разглеждайки приходите, следва да се има в предвид, че таксата за водовземане се внася следващата година, Община Троян начислява и събира такса за водовземане от минерални от води от 2019 г., след изменението на Закона за водите, и че Община Троян не внася такса, с изключение на ползваната минерална вода за нуждите на басейна, която се заплаща от наемателя.Плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с. Шипково, община Троян


С Решение №421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г. на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост имотите като земя и сгради на балнеолечебница, курортна поликлиника и плувен басейн със съблекалня и търговски обект.


Действия на Община Троян след получаване на плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника


ü  През 2015 г. Община Троян възложи проект „Реконструкция на басейни и съоръжения около тях“;


ü  През 2021 г. беше извършен ремонт на подпорната стена на басейна;


ü  Община Троян инициира служебно възлагането на концесията с предмет – услуга „Управление, поддържане и експлоатация на плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с Шипково;


След обявяване на процедурата, в срока за подаване на заявления и оферти – до 29.05.2020 г. не беше подадено нито едно заявление и оферта, и в тази връзка с Решение №896/14.07.2020 г. кмета на Община Троян, прекрати процедура за определяне на концесионер и възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.


ü  От момента на получаване на имотите до сега Плувният басейн се отдава ежегодно под наем, след проведен публичен търг за срок от три месеца през летния период.


Разходите за всички извършените дейности са в размер на 66 205 лв.


Приходите от наеми са в размер на 154 384 лв.Възможности за разпоредителни действия с Плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с. Шипково


1.      Обявяване на нова процедура за възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.


2.      Създаване търговско дружество с общинско участие в капитала между Община Троян и частен субект.


3.      Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс


С оглед на значимостта на обектите на продажба и необходимостта те да бъдат приведени в съответствие да започнат отново да изпълняват функциите, за които са създадени, Общинската администрация счита за целесъобразно:


a.      Метода на продажба да бъде чрез публично оповестен конкурс, при определени от Общинския съвет конкурсни условия.  1. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора купувачът да предостави банкова гаранция в полза на Община Троян в размер на достигнатата при конкурса продажна цена на имота.
  2. При вземане на решение за продажба, трябва да се има в предвид следното:

         За всеки от двата имота следва да се проведе отделен публично оповестен конкурс/ публичен търг.


         Ако общинският съвет реши да се продават заедно, то трябва те да предварително да бъдат обединени.


         Началната конкурсна/ тръжна цена, определена от независим оценител на имоти, не може да бъде по ниска от данъчната оценка на имота, която е както следва:


За имота на басейна и прилежащите му сгради, данъчната оценка е в размер на 42803,70 лв.


За имота на балнеолечебницата и курортната поликлиника и прилежащите му сгради, данъчната оценка е в размер на 78 890,60 лв.
4. Община Троян внедри програмната система АКСТЪР-ОУПОТСистемата представлява разширение на вече действащата на територията на общината програмна система АКСТЪР ГИС. Целта на АКСТЪР – ОУПОТ (Общ устройствен план на Община Троян) е да интегрира данните от Общия устройствен план на общината с останалите налични геопространствени данни в обща ГИС среда, да позволи лесното поддържане на ОУП, включително нанасяне на измененията в него, да направи издаването на справки, скици и удостоверения от ОУП от служителите изцяло електронен процес и да направи планът достъпен за гражданите през Интернет в удобен за търсене и разглеждане вид.


Цялата графична и текстова информация, налична в картите създадени с АКСТЪР ГИС, e публикувана достъпна за гражданите чрез сайта на общината. От потребителите на сайта не се изисква да свалят допълнителни програми, за да разглеждат публикуваната информация – достъпът става през стандартен Web браузър. Интерактивната карта предоставя възможност за придвижване, приближаване, търсене на имоти по номер или адрес, текстова информация за имотите и устройствените зони, наслагване на имотите със сателитни снимки или пътна карта и др.5. Община Троян отделя 80 000 лв. за почистване на речни корита


Тема, която стана болезнено актуална след трагедията в Карловските села, е почистването на речните корита. За настоящата бюджетна година, Община Троян е предвидила 80 000 лева за почистване на речните корита в няколко участъка на територията на общината, определени като проблемни след оглед, направен от експерти  от междуведомствена комисия, с участието на Община Троян, Басейнова дирекция Дунавски район, ДГС, РИОСВ и РД“ПБЗН“. След проведена, съгласно законовите изисквания, обществена поръчка, на 15 септември 2022 г. беше сключен  договор с фирма „Диел Трейд“, гр. София за извършване на необходимите дейности. Предвидените за почистване участъци са 5 – два в село Орешак, два в град Троян и един в село Балканец, като основният фокус на дейностите е в с. Орешак.


            Първият, предвиден за почистване участък в селото, е при моста в района на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, а вторият – при моста за махала Баба Стана. В описаните участъци беше почистена около 12 000 кв.м.  дървесна и храстовидна растителност, като в последствие добитата дървесина беше предоставена на кметствата в Орешак и Черни Осъм и на Дома за хора с увреждания село Дълбок дол.


Посредством тежка техника са почистени наносните острови и е подобрена проводимостта  на речното корито.


            Два са участъците от речното корито, които подлежат на почистване в Троян –  коритото на  река Попишка, в района между Службата за Пожарна Безопасност и НУПИ „Проф. Венко Колев“ и при бензиностанция „Лукойл“ .  На първата локация вече бяха почистени около 1200 кв. м.   дървесна и храстовидна растителност, а на втората, в най-кратки срокове, ще бъде премахнато опасно дърво по предписание на „Басейнова дирекция -Дунавски район“.


            Очаква се всички предвидени дейности да приключат до 21.10.2022 г.6. Община Троян осигури ново оборудване за Домашен социален патронаж и подава искане за продължаване на услугата за безплатен топъл обяд за социално уязвими троянци


Сред трайните приоритети на общинската политика, винаги са били подобряването на съществуващите социални услуги и търсене на възможност за внедряване на нови такива. Двете нови стъпки, предприети от Община Троян касаят изхранването на хората в уязвимо положение на територията на общината.


На първо място, е осигурено ново кухненско оборудване за социалната услуга „Домашен социален патронаж“, посредством успешното изпълнение на проект „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Троян“.


Поради увеличаващият се брой потребители, общината осигури допълнително оборудване на кухнята, включващо две електрически печки, с 6 квадратни плочи и ел. фурна с горно и долно нагряване, 1 електрическа пекарна с горно и долно нагряване на три нива, електрически конвектомат с директна пара, електрически парен казан, хладилен шкаф, перфориран стелаж и крайстенна маса с двоен плот.


Основната цел на проекта е оптимизиране времето за приготвяне и подобряване качеството на приготвяната храна, чрез подобряване на материалната база за приготвяне на храна от социалната услуга „Домашен социален патронаж“. Посредством услугата ежедневно се приготвя и доставя храна за над 260 потребители в населените места от общината.


Доставеното оборудването е на обща стойност 35 376.00 лв., като 90% от сумата се финансира от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022, и 10% от Община Троян.  7.Община Троян ще кандидатства за финансиране за продължаване на услугата за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица през 2023 г.


До краят на 2022 г. Община Троян предоставя безплатен топъл обяд за 150 лица от уязвими групи в населените места от общината, като услугата е финансово обезпечена със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма „Обществени трапезарии“.


Фонд „Социална закрила“ уведоми бенефициентите си, че няма да финансира дейностите за осигуряване на топъл обяд по целева програма „Обществени трапезарии“ през 2023 г.


Общината е допустим бенефициент за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на топъл обяд до 30.09.2025 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.


Предстои кандидатстване за финансиране, с цел продължаване предоставянето на услугата на територията на общината и след 31.12.2022 г.


Целта на процедурата е предоставяне на топъл обяд на територията на общината, чрез услугата Обществена трапезария – местна дейност на лица от целевите групи, посочени в чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com