Месечна пресконференция на Кмета на Община Троян


Теми, представени на пресконференцията:


1.      Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г. – представя г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян;


2.      Община Троян подаде проект за  „Ремонт на спортна площадка в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян  – представя г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян;


3.      Музикален фестивал “JAM ON THE RIVER” представя г-жа Вероника Тодорова;


4.      Троян отново ще бъде етапен град в Международната колоездачна обиколка на България представя г-н Тодор Колев – председател на КК „Хемус – 1896“, Троян;


5.      Традиционен панаир в с. Орешак  представя г-н Христо Ангелов – главен експерт „Туризъм и транспорт“ към Община Троян;


6.      Нови обекти, включени в капиталовата програма на Община Троян и текущ напредък по изпълнение на планираните дейности представя инж. Николай Райковски – Директор на Дирекция „Строителство“;


7.      Скорошен старт на две нови социални услуги в община Троян –– представя г-жа Марияна Николова – Началник на отдел „Социална и здравна политика“;
1.     Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г.


представя г-жа Донка Михайлова


 Кмет на Община Троян;На своето заседание в края на юли Общинският съвет прие отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2022 г.На фона на редуващите се кризи, приходната часа на бюджета на Община Троян за първото полугодие на 2022 г. остава стабилна, което дава известни основания за спокойствие.


Общо постъпилите приходи в бюджета на общината за периода са в размер на 25 191 853 лева, от които приходи с държавен характер 13 749 702 лв. и местни приходи 11 442 151 лв.


Изпълнението на собствените данъчни и неданъчни приходи е в размер на 6 152 хил. лв. при план за цялата 2022 г. 8 952 хил. лв., което прави 69 % изпълнение към момента. Спрямо същия период на миналата година реализираните собствени приходи са с 958 хил. лева повече.


Общо събраните данъчни приходи за периода са в размер на 2 318 хил. лева, което е 66 % спрямо годишния план. За съпоставка събраните към 30.06.21 г. данъчни приходи са в размер на 2 173 хил. лв., или се отчита завишение с 145 хил. лева. При данък върху превозните средства събраните в повече приходи са 65 хил. лева. С 13 хил. лв. спрямо миналата година са повече и приходите от туристически данък.  


Изпълнението на  „Неданъчните  приходи” за първото шестмесечие е 3 834 хил. лева, срещу 3 021 хил. лева или с 813 хил. лева повече. Изпълнението спрямо годишния план е 70 %. Приходите от собственост са 491 хил. лева и са със 169 хил. лева повече спрямо същия период на миналата година. Основно, това се дължи на продажбите от дървесина на корен, като реализираните приходи надвишават със 118 хил. лв. тези от същият период на миналата година.


Приходите от общински такси са 2 652 хил. лева или 74 % спрямо годишния план. За същият период на миналата година събраните общински такси са в размер на 2 482 хил. лева. Основно преизпълнението идва от „Такса за битови отпадъци”, като постъпилите приходи са 2 277 хил. лева, срещу 2 095 хил. лева за миналата година, или 182 хил. лева повече. Събраните приходи от текущ облог са 1 807 хил. лева. За същия период на 2021 година реализираните приходи от текущ облог са 1 758 хил. лева. Приходите от недобори са със 131 хил. лв. повече от същия период на 2021 г.


Приходите от продажба на общинска собственост към 30.06. са в размер на 580 хил. лева и са изпълнени на 89 % спрямо плана за годината. За съпоставка за същия период наминалата година реализираните приходи са 117 хил. лева, или се отчита завишение с 463 хил. лева.


Наличността в началото на годината е в размер на 7 141 430 лв. а към 30.06.2022 год. в размер на 10 456 594 лв. Остатъкът от местни дейности е 5 796 900 лева /в т.ч. 2 571 хил. лв. за капиталови разходи, 1 144 хил. лв. от такса за битови отпадъци, 236 хил. лв. на второстепенните разпоредители с бюджет, 185 хил. лева за зимно поддържане и снегопочистване, 140 хил. лв. от туристически данък и дарения/. От държавни дейности остатъкът е в размер на  4 659 694 лева /в т.ч. 1 748 987 лв. на звената прилагащи системата на делегирани бюджети/.  


Средно месечната събираемост, в сравнение с миналата година, е в размер на 350-400 хил. лв. в повече от данъци и такси, и с около 500 хил. от неданъчните приходи.


Както Кметът подчерта на заседанието на Общинския съвет на 28.07., което прие отчета на изпълнението на бюджета за полугодието: „Важно е, в сложната и трудна ситуация, в която се намира страната, да бъдат очертани рисковете, пред които се изправяме в местното управление, да се опитаме да ги предвидим и, в рамките на възможното, да бъдат предприети управленски решения за тяхното ограничаване и преодоляване“. Михайлова изреди няколко много конкретни проблема, както и набелязаните за тяхното разрешаване мерки:


1.      Непрогнозируем ръст на цените, който в много голяма степен се отрази на дейността на общината – всички доставчици на храни се отказаха от съществуващите договори и се наложи да се вземат спешни мерки, за да не останат децата в детските градини, детска ясла и детска млечна кухня, както и ползвателите на услугата Домашен социален патронаж  без храна.


2.      Сериозен проблем с изпълнителите по строителните договори – за съжаление, тримата участници в конкурсната процедура за избор на изпълнител на улици в селата не успяха да стигнат до договор, поради ръст в цените на строителните материали или неизрядна документация. Ще бъде обявена нова обществена поръчка, като средствата разчетени в бюджета, остават за съответните села.


3.      Много тревожен е ръстът в цените на електроенергията и съответно разходите за отопление и осветление, което чувствително ще рефлектира върху бюджетите на Многопрофилната болница, училищата и социалните институции на територията на общината.


4.      Късното приемане на държавния бюджет значително забави провеждането на процедурите по ЗОП и на практика предопредели един изключително къс и напрегнат строителен сезон


5.      Неустойчивата икономическа среда крие риск приходите за второто полугодие да изостанат, но тук разчитаме на отговорността на гражданите към нашия общ бюджет.


6.      Сериозна тревога има по отношение на риска от финансови корекции. МРРБ и МОСВ приеха негласното правило абсолютно всички проекти да бъдат с 10% финансови корекции, което никога до този момент не се е случвало в управление на европейските средства в страната и което държавната власт оправдава с риск от спиране на програмата за страната. Това е тенденция която най-негативно ще се отрази на най-активните и печелещи проекти общини, сред които е и нашата.


Добрите новини са, че събираемостта на общината е традиционно добра, напр. поддържаме събираемост на данък върху недвижимото имущество  83% при средна за страната 75%. Обратно на разпространеното мнение, Община Троян е сред общините с ниски данъчни ставки, което е и предпоставка за добрата събираемост.


Използвайки скорошни данни на НСОРБ, бихме могли да дадем някои примери:


Данък недвижими имоти е 2% в Троян , срещу 2,3 % средно за страната. При данъка, налаган върху превозните средства, Троян е значително под средните стойности за страната – МПС над 55 kW до74 kW включително, стойността е  0,54 лв. срещу 1,08 лв.средно за страната, при тези над 74 kW до 110 kW включително, той е 1.10 лв. срещу 2.20 усреднена стойност за общините.


Данък придобиване е единственият, който при нас е по висок от средния за страната  -1.55 в Троян 2 срещу 2% в страната. Важно е да подчертаем, че имуществените данъци в община Троян не са променяни от 2008 година насам, вече 14 години.


След проведените успешни преговори между Националното сдружение на общините и правителството в оставка, бе договорен ръст в средствата за общините. Община Троян ще може да очаква  848 хил. лв. допълнително , от които 606 хил. ще бъдат насочени за капиталова субсидия.


„Важно е да пренастроим управлението на общинския бюджет така, че да можем да ограничим последствията от кризата.“- подчерта в изказването си кметът. В тази връзка, са предприети няколко стъпки, чрез които общинското ръководство се надява да ограничи в рамките на възможното ефекта от изброените по-горе негативни тенденции:


·         Община Троян се стреми да поддържа резерв, който да позволи адекватна и своевременна реакция при възникване на непредвидени обстоятелства.


·         Въведена е по-ефективна организация в звеното по ЗОП, така че в максимална степен да бъдат ускорени обществените поръчки.


·         Проведени са разговори с училищните ръководства и са обсъдени възможни алтернативи за отопление на училищата през есенния и зимния период, както и мерки за икономия.


„Към днешна дата имаме спокойствие, че ще се справим с управлението на бюджета в рамките на тази трудна година.“ – заяви в заключение кметът Михайлова.
2.     Община Троян подаде проект за  „Ремонт на спортна площадка в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян


представя г-жа Донка Михайлова


Кмет на Община Троян


На 24.06.2022 г. стартира кандидатстването по Програма на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.


Община Троян се възползва от предоставената възможност, като подготви и подаде на 22.07.2022 г. проектно предложение с наименование „Ремонт на спортна площадка в НУ „Христо Ботев“, гр. Троян.


През учебната 2021/2022 г. училището е посещавано от 131 деца в дневна форма на обучение, на възраст от 6 до 10 години, разпределени в 8 паралелки, и една подготвителна група от 27 деца.


За своите възпитаници  НУ „Христо Ботев“ предлага отлични условия за образование, като полага постоянни усилия за поддържане на добра материална база.


Към настоящия момент, училището се нуждае от реновиране на съществуващата спортна площадка в двора на училището, в югоизточната част на който има обособено футболно игрище. Настилката е от изкуствена трева. Оградата е от метални колове и оградна мрежа. Настилката е компроментирана, оградата е с нарушени покрития и цялост.


Игрището граничи с бетонова настилка на различни нива ерозирала от атмосферните влияния.


Проектът предвижда ремонт на съществуващото футболно игрище с площ от 180 м2 и обособяване на игрище за народна топка с площ от 170 м2.


За футболното игрище се предвижда:


Ø  да се подмени оградата като се монтират нови колове и оградни пана;


Ø  да се ремонтира настилката, като се положи геотекстил, кварцов пясък и изкуствена трева;


Ø  да се разчертаят полетата.


За игрището за народна топка се предвижда:


Ø  да се изравни основата с минерал бетон;


Ø  да се положи шлайфана бетонова настилка;


Ø  да се разчертае игрището.


Инвестицията е на стойност 38 942,40 лв. с ДДС, от които безвъзмездно финансиране от програмата – 34 999,56 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Троян – 3 942,84 лв. с ДДС.


Основната цел на проекта е насочена към създаване на условия за нормално провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито в училището и пълноценно упражняване на спортните дейности, което е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.3.     Музикален фестивал “JAM ON THE RIVER”


представя г-жа Вероника Тодорова


……………………………………………………………………………4.     Троян отново ще бъде етапен град в Международната колоездачна обиколка на България


 представя Тодор Колев – председател на КК „Хемус – 1896“, Троян  И през 2022 година Троян отново ще бъде един от градовете, домакини на провеждащата се за 69-ти път Международна колоездачна обиколка на България. Жителите на града винаги са посрещали обиколката с интерес, гостоприемство и подкрепа и с годините тя се превърна в едно от знаковите събития за нашия град, което доставя радост на троянци и привлича многобройна публика по трасето.


Освен Българската федерация по колоездене, основна роля в подготовката и провеждането на състезанието на местна почва, имат Община Троян и президентът на  колоездачен клуб „Хемус – 1896 г.“ г-н Тодор Колев.


В тазгодишната надпревара участие ще вземат 144 състезатели, от 24 отбора от различни страни. Очаква се колоната, в която са включени някои от най-големите отбори на Европа, да пристигне от Пловдив на площад „Възраждане“ около 17.00 часа на 29 август. Традиционно, след награждаването е предвидена пресконференция за победителите в етапа и  журналистите.


Преди финала на обиколката, от 15.00 часа, колоездачен клуб „Хемус- 1896“- Троян, съвместно с Община Троян, организира състезания за деца и ученици до 15 години, както и демонстрации, с възможност за тестване, на продукти на известната американска марка за  електрически велосипеди „TREK”.


Ще бъдат наградени и най-изявените състезатели от школите на клуба, завоювали медали и заели призови класирания през годината.


За доброто настроение преди награждаването ще се погрижат мажоретките към Представителния младежки духов оркестър на община Троян. 


Стартът на третия етап Троян – Сливен ще бъде даден на 30 август в 9.15 часа от площад „Възраждане“.


       Маршрутът, по който ще премине обиколката, е следният:


29.08 – Етап 2: Навлизане по път II-35 от с. Кърнаре. Навлизане в гр. Троян, десен завой по ул. „Димитър Икономов – Димитриката“. Ляв завой на кръговото кръстовище по ул. „Васил Левски“ и ляв завой след моста по ул. „Сп. Балевски“ с финал на пл. „Възраждане“.


 30.08 – Етап 3А: Старт на пл. „Възраждане“ в посока ул. „Васил Левски“. Десен завой на кръговото кръстовище на път III-357, ляв завой по ул. „Раковски“(път III-357). Движение по този път до края му в път III-3505, където колоната извършва ляв завой. Продължава се през с. Дебнево, където се включва в път III-404 и продължава движението си до напускане на областта в посока област Габрово


     
5.     Традиционен панаир на занаятите в с. Орешак


/12-15 август 2022 г./


                   представя г-н Христо Ангелов


главен експерт „Туризъм и транспорт“За поредна година, от 12 до 15 август, Традиционният панаир на занаятите в с. Орешак ще събере майстори-занаятчии и търговци от цялата страна. Организацията на събитието, водещо началото си от средата на 18 в., е дело на Община Троян, Троянски манастир „Успение Богородично“, Кметство – с. Орешак и Национално изложение на художествените занаяти – Орешак.


През последните две години, поради наложените в страната противоепидемични мерки, силно беше ограничено присъствието на търговци на традиционния панаир в село Орешак, като до участие се допускаха само майстори-занаятчии. През 2022 г., за първи път, събитието ще се проведе в нов формат, с три обособени зони – за търговия, за детски забавления и „Улица на занаятите“.


 „Улицата на занаятите“ ще бъде организирана от Община Троян. върху имот – общинска собственост, представляващ участък от ул. „Стара планина“ /в посока от Националното изложение на художествените занаяти и изкуства към механа „Горски кът“. Задължително условие за участие в „Улица на занаятите“ е участниците да притежават валидно Майсторско свидетелство/диплома, удостоверяващо/ща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.


Зоната за търговия ще бъде организирана от Троянски манастир „Успение Богородично“ върху имот, собственост на манастира, представляващ голямата поляна северно от „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“.


Зона за забавление на деца ще бъде организирана от „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД.


Няма да бъдат ощетени и любителите на кулинарните изкушения, които ще могат да хапнат, както в многобройните заведения за хранене в Орешак, така и в специално изградените бирарии.


До 17.00 часа на 2 август, когато изтича крайният срок за подаване на заявления за участие, са подадени 50 искания за включване в зоната за търговия и 75 за „Улица на занаятите“.


Интересна атракция могат да очакват посетителите на Панаира на 13 и 14 август. Регионалният клон на НД „Традиция“ – „34-ти троянски пехотен полк“ Троян –Априлци и Севлиево ще представи възстановка на някогашния Орешашки панаир, направена по разказа на Димитър Гемиджийски „Три дни“. С участие в събитието са ангажирани над 70 членове на дружеството от цялата страна, а мястото на провеждането е на площадката пред входа на Националното изложение на художествените занаяти – там, където по сведения на историци, се е правел някогашния панаир.


Ежегодно храмовият празник на Троянския манастир и Традиционният панаир на занаятите привличат хиляди посетители от страната и чужбина, което налага сериозна предварителна организация, свързана с преминаването по възловата ул. „Стара планина в Орешак.


Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с автомобили ще бъдат насочвани към обособените паркинги. Няма да се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около Троянския манастир и по обходния маршрут за движение.


Движението на превозни средства към с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак ще се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут, обозначен с указателни табели.


Забранява се движението на пътни превозни средства по ул. „Стара планина“ в с. Орешак, в участъка от „Старият съвет“ до „Троянски манастир“, за времето от 13.00 часа на 12.08.2022 г. до 06.00 часа на 16.08.2022 г.
6.     Нови обекти, включени в капиталовата програма на Община Троян и текущ напредък по изпълнение на планираните дейности


представя инж. Николай Райковски


Директор на Дирекция „Строителство“;Община Троян има реален шанс да намери решение на няколко наболели проблема, свързани с важни пътни артерии на територията на общината


·         „Основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“ в участък от ОТ 2200 до ОТ 115 в гр. Троян ( от новото кръгово до санаториума)“


Първата добра новина, която имаме възможност да споделим, е свързана с основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“, от новото кръгово до санаториума (участък от ОТ 2200 до ОТ 115). Това става възможно, благодарение на предвидените в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година, допълнителни средства за капиталови разходи на общините. По предварителни данни, Община Троян ще може да разчита на средства в размер на 606 500 лева. Отпуснатата допълнителна целева субсидия за капиталови разходи ще бъде разчетена на обект „Основен ремонт на ул. „Васил Левски‘ от ОТ 2200 до ОТ115,  гр. Троян“


Поради лошото експлоатационно състояние и необходимостта от неотложен ремонт на улицата, на юнската сесия на Общински съвет – Троян бе взето решение, в капиталовата програма да бъде включен  посоченият обект, със средства за изготвяне на инвестиционен проект. Съгласно проектно-сметната документация, прогнозната сума, необходима за цялостно реализиране на проекта, е около 900 000 лева. Остатъкът от средствата, извън очакваните 606 500 лв., ще бъде осигурен от Бюджет 2023.


Предвиденият за ремонт участък е с дължина от 550 м., като пътната настилка е амортизирана, с множество мрежовидни пукнатини и деформации. Бетоновите бордюри и тротоарните настилки също са в лошо състояние.


При ремонта на улицата ще се преасфалтира пътното платно и ще се монтират нови бетонови бордюри. Тротоарите ще се изпълнят с паважна настилка (унипаваж) върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор.


 При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Старите капаци на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти ще бъдат подменени с нови.


 След преглед на дървесната растителност от еколог е установено, че част от дървета по улицата са болни и изгнили и за да бъде осигурена безопасността на пешеходците, те ще бъдат премахнати, като в последствие се извърши компенсаторно засяване на нови, подходящи видове. Предвидено е да се засадят 52 бр. нови дървета, от които – 31 броя от вида млечен явор с кълбовидна форма и 21 броя – планински ясен с кълбовидна форма.


В момента се изготвя техническа спецификация за обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.·         „Реконструкция на съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.”


Втората добра новина вече бе анонсирана в социалните мрежи, но сега имаме възможност да дадем допълнителни подробности. В публикуваното в  последния ден от  работата на правителството решение на Министерски съвет за финансиране на инвестиционни проекти, Община Троян е включена с проект „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.” Очаква се договорите за финансиране да бъдат подписани от новия Министър на регионалното развитие.


Цялостната стойност на проекта, включващ реконструкция на пътната настилка, тротоарите, бордюрите, уличното осветление и зелените площи, както и изграждане на велоалея от началото на Орешак до Троянския манастир, е 4.1 млн. лв. по актуализирани цени с ДДС. Средствата ще бъдат отпускани поетапно, като в рамките на тази година Община Троян ще получи първият транш от 500 000 лв.


Улица „Стара планина“ е част от общински път LOV1140 „Орешак – Троянски манастир – Черни Осъм – м. Смесито – мах. Нешковци“, участъкът предвиден за ремонт е от км 0+000 до км 3+800. При ремонта на пътя ще се изградят две платна за движение с ширина от 3.00 м до 4.50 м  и едно платно за паркиране с променлива ширина в зависимост от съществуващата ширина на пътя. Бетоновите бордюри в обхвата на улицата ще се подновят с нови 18/35/50 см. Бордюрите ще бъдат монтирани „легнали“ с видима част 8 см от ръб настилка /5см+3см регула/. Тротоарите ще се изпълнят с бетонови плочи 40/40/5 см върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор. При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Предвижда се на част от площта на тротоара да се изгради велоалея с ширина от 1.20 м оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. Ще се подмени вертикалната сигнализация. След полагане на износващия пласт ще се положи хоризонтална маркировка. Проектът предвижда подмяна на проводника на уличното осветление от ул. „Данчо Василешки“, посока към Троянския манастир, с финансиране от бюджета на Община Троян. В същия участък ще се изгради и подземна тръбна мрежа.


Ще бъдат засадени 56 бр. нови дръвчета от вида млечен явор с кълбовидна форма.


Предвидените строително монтажни работи при ремонта на пътя и тротоарите следва да бъдат реализирани за период от 730 календарни дни. Предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните работи и след сключване на договор поетапно реализиране на планираните дейности.


·         „Реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа, гр. Троян“


На 27.07.2022 г. Кметът на Община Троян Донка Михайлова подписа договор с изпълнителя на строителството на обекта. Фирмата е ДЗЗД “Улици Троян“ гр. Севлиево. Откриването на строителната площадка ще се състои в началото на м. септември. През месец август фирмата ще изпълни подготвителни работи, свързани с доставка на материали, осигуряване на сигнализация за временна организация на движение и всичко, необходимо за започване на работа.


С реализиране на проекта „Реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа“ ще се създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка и ще се осигурят паркоместа на ул. ”Георги С. Раковски”, в гр. Троян. Проектните габарити са съобразени със съществуващия габарит на улицата. Широчина на пътно платно е 2х3.00м. Широчината на тротоарите от дясно и от ляво е с променлива ширина между платното и регулационната линия. Има предвидени 5 зони за паркиране от северозападната страна на уличното платно и една зона в източната  при изхода на ул.”Захари Стоянов”, като общия брой паркоместа е 97. Проектът предвижда подмяна на съществуващите бордюри и възстановяване и/или направа на нови тротоари с бетонови плочи 40/40/5.


Проектната ситуация е решена, като максимално е запазено съществуващото положение, като е съобразено местоположението на съществуващите ел. стълбове, дървесни видове (не подлежащи на премахване), регулационния план и възможността за реализиране на максимален брой паркоместа .


Нивелетното решение е направено съобразно максималното запазване на съществуващото положение на входовете на имотите и съществуващото ниво. Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните наклони на уличното платно и повдигане/сваляне нивото на съществуващите дъждоприемни шахти.  Предвижда се снижение на бордюрите и тротоарите на всички кръстовища по главното направление с цел изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.


·         Изпълнение на програмата за текущ ремонт на Община Троян.


В изпълнение  на  програмата за текущ ремонт на Община Троян, приключи ремонтът на ул. „Незабравка”, като са подменени бордюрите, уличната и тротоарната настилка в участъка между ул. „Хр. Ботев” и ул. „Радецки”. В зоните на тротоарите са изградени карета, в които предстои засаждане на нови дървета, в подходящ за целта сезон. Положена е нова асфалтова настилка и по ул. „Голяма Рибна”, ул. „Васил Спасов” и част от ул. „Лъкарица”. В хода на изпълнението  на  програмата продължава и работата по тротоарната настилка на ул. „В. Левски”. Завършен е 90% от планираният обем дейности, като в момента се работи по последния участък, в района на ж.к. „Младост”.


Предстои обявяване на нови процедури по ЗОП за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки, след финализирането на които ще бъдат възложени за ремонт и други улици в града.


За дейностите, свързани с текущ ремонт на общинската пътна мрежа, предстои сключване на договор в средата на м. август, след което ще започне и изпълнението им.


Текущият ремонт на улиците по селата ще започне по-късно от планираното, поради прекратяване на обявената процедура, след отказ от фирмата, поканена за сключване на договор. Предстои повторно обявяване на обществена поръчка.7.     Скорошен старт на две нови социални услуги планира Община Троянпредставя г-жа Марияна Николова


Началник на отдел „Социална и здравна политика“Строително-монтажните работи по проектите за изграждане на двете нови социални услуги в недостроената поликлиника в Троян приключиха успешно.


В ход е процедурата за подбор на персонал.Един от сериозните поводи за гордост на Община Троян е фактът, че сме сред българските общини, развиващи най-динамична и активна социална политика в подкрепа на своите граждани в неравностойно положение.


Усилията на администрацията, са съсредоточени не само върху непрекъснатото подобряване на съществуващите услуги, но и върху разширяване на обхвата им и създаване на допълнителни такива, за да бъдат по-пълноценно удовлетворени нуждите на най-уязвимите групи троянци.


Голям интерес предизвикаха проектите, свързани със създаването на две нови услуги в недостроената сграда на новата поликлиника, чрез които не само ще бъде предоставена възможност за осигуряване на активна грижа за хората с най-тежки увреждания, но и ще започне решаване на десетилетния проблем с незавършения и вече амортизиран строеж.Приключва изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства“, в рамките на проект № BG05M9OP001-2.061-0006 и на „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, реализиран по проект № BG16RFOP001-5.002-0028. Двата центъра са разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в гр. Троян, непосредствено до „МБАЛ – Троян“ ЕООД и „Медицински център и кабинети за обща практика“.


Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, е разположен на първия етаж и на част от приземния етаж. Той е с капацитет 30 места и ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, както и мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. За разлика от него Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост, който е разположен на втория етаж на сградата и е с капацитет 15 места, ще осигурява подходящи условия за живот на лицата.


Входът на сградата е общ за двата центъра, като достъпът до етажите се осъществява посредством асансьор и стълбище от кота 0,00. На първия етаж са разположени стая за персонал и управител, кабинет за индивидуална работа и психолог и същинския център със стая за почивка почасов отдих мъже, стая за почивка почасов отдих жени, спалня заместваща грижа мъже, спалня заместваща грижа жени и съответните санитарни помещения към тях. Вляво от входа се намират дневната и помещението за арт и трудотерапия, медицински кабинет и помещение за чистачка. В сутерена са разположени залата за лечебна физкултура, трапезария и кухненски бокс със склад към него, както и технически и спомагателни помещения.


На втория етаж са обособени 7 бр. спални помещения (шест с по 2 легла и една стая с 3 легла) със санитарни възли към тях, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала.


В дворното пространство са обособени зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство.Последващото изпълнение на проекта, след изграждането на социалната инфраструктура, включва дейности по подбор и наемане на персонал, разработване на вътрешна документация за работа на социалната услуга, обучение на специалистите и предоставяне на услугата „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“. 


Потребители на услугата ще бъдат пълнолетни лица (над 18 г.) с увреждания, включително с тежки множествени увреждания от общността и от услугите за резидентна грижа.


Центърът ще предоставя комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, съгласно индивидуалните потребности на потребителите.


Ще бъдат осигурени дневни, полудневни и почасови услуги като:  информиране, консултиране, терапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, дневна грижа и подкрепа, включително и на лицата от семейния кръг, полагащи грижи за своите близки с увреждане.


Услугата ще се предоставя в специализирана среда в новоизградената материална база, включваща рехабилитационна зала, стаи за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, за почивка на потребителите и кабинети за специалистите.


Ще бъдат предоставяни и мобилни услуги за потребителите, включващи информиране, консултиране, медицинско наблюдение, рехабилитация и терапевтична грижа в домашна среда от специалистите.


Включена е допълнителна услуга, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра.


Транспортът на потребителите до центъра и обратно, както и мобилната работа ще се извършва чрез закупените транспортни средства.


Ще бъде осигурена храна на потребителите ползващи дневна и заместваща грижа.


Към момента е извършен подбор на следните специалисти: трудотерапевт, арт терапевт, медицинска сестра, социални асистенти, санитар, хигиенисти, шофьор и касиер-домакин. Общината е в процес на подбор на управител, медицински специалист, рехабилитатор, кинезитерапевт, санитари.


Екипът на проекта е процес на разработване  на необходимите методологии, правила, процедури и вътрешни документи за функциониране на центъра, както и процедура за включване на потребителите и план за развитие на услугата.


Ще се извърши подбор на потребителите на услугата, като предстоят да бъдат извършени информационни срещи и кампании с потенциални потребители на услугата.


В рамките на изпълнение на проекта, потребителите няма да заплащат такса за ползване на социалната услуга.


Социалната услуга е част от планираните интервенции за деинституционализация на грижата за хората с увреждания в Националната стратегия за дългосрочна грижа, като след приключване на нейното финансиране по проекта ще бъде осигурено държавно финансиране като делегирана от държавата дейност.


На ет. 2 в секция Г на сградата ще бъде позиционирана предстоящата за разкриване социална услуга от резидентен тип „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места.


Услугата ще предоставя 24-часова грижа на лица с умствена изостаналост за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, настаняване в среда, близка до семейната, равен достъп до здравни, социални и съпътстващи услуги в общността.


Предстои да се извърши подбор, наемане и обучение на персонал, закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане на помещения, настаняване на лицата от целевата група и фактическо предоставяне на социалната услуга.


Специалистите в центъра ще осигуряват необходимата индивидуална подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот, чрез предоставяне на грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене, терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалният и културен живот и др.


До 30.06.2023 г. дейността на Центъра ще се финансира със средства по  процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОПРЧР 2014-2020, чрез сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0025-С01 между Община Троян и УО на ОПРЧР.
Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com