Конституционният съд обяви промени в Закона за местните данъци и такси за противоконституционни. Наложена е редакция в размера на дължимите данъци в гр. Троян

Считано от 01.01.2019г.  са  в сила  промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), отнасящи се  до данък върху недвижимите имоти: за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък върху недвижимите имоти е в размер на 4,5 на хиляда. В  списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., са включени гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак, като курорти с местно значение.


С решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г., обнародвано в Държавен вестник № 32 от 2019 г., тази норма е обявена за противоконституционна. В сила от 20.04.2019 г. е  Закон за допълнение към Закона за местните данъци и такси, съгласно който:


         За 2019 г. за жилищните имоти по чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г. се прилага размера на данъка както за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка;


         Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен съгласно чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г., се преизчислява служебно. Лицата, предплатили до 30.04.2019 г. данъкa за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък;


         След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г., надвнесените от данъчно задължените лица суми за данък, определен съгласно чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г., подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.


Община Троян е изпратила запитване до ЦУ на НАП и до Министерство на финансите относно прилагането на новата разпоредба на ЗМДТ. За Община Троян размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен на 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота. За имот, който е основно жилище на задълженото лице, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.


Ø за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение се подава декларация по чл.27 от ЗМДТ.


Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.


Данъчно задължените лица, които след преизчисляването на данъка, имат надвнесени суми, могат да подадат в отдел „Местни приходи“ на Община Троян искане по образец за прихващане или възстановяване, като трябва да представят документ, удостоверяващ банковата сметка, по която следва да им бъдат възстановени надвнесените суми.

Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com