Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие одобри проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобрява проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г. и я предлага за утвърждаване на Министъра на труда и социалната политика. Това решиха днес членовете й на свое заседание, водено от областния управител Ваня Събчева, председател на комисията.


Събчева представи Регионалната програма за заетост и обучение, като ефективен инструмент на активната политиката на пазара на труда, с който от една страна се реализират дейности с местно значение, а от друга – осигурява се заетост на безработни лица от уязвимите групи. При представянето тя се спря на приоритетните целеви групи по програмата – безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица и лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.


По думите на областния управител планирано е началото на изпълнение на програмата да е от 1 юни и тя да продължи 31.12.2019 г. Общият финансов ресурс за област Ловеч е 313 479 лв, като средствата ще осигурят заетост на 74 лица на пълен работен ден.


Преди това Комисията по заетостта одобри Методика за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г. Тя е разработена от комисия, назначена със заповед на Областния управител и съответства на целите и приоритетите в държавната политика по заетостта.


На заседанието областният управител представи пред комисията и направените констатации от анкетното проучване за потребностите от работна сила в област Ловеч, които показват, че най-голям дял в разпределението по сектори заема Индустриалния сектор – 32.7 %. За предходните 12 месеца по средно месечен брой на наетия персонал, преобладават работодатели с до 9 наети лица – 88.2 %. Работодателите в област Ловеч при наемане на персонал държат той да притежава умения за самоконтрол и дисциплина – 85.3 %, умения за работа под напрежение – 72.3 % и административни умения – 61.3 %. Най-търсената компетентност сред работодателите е инициативност и предприемачество, а тези, които не отчитат за важни от наетите лица са – общуване на чужд език и дигитална компетентност. През следващите  6 месеца 84.7 % от работодателите в областта няма да търсят нов персонал, а само 14.5 % ще имат нужда от такъв. Най-търсените квалифицирани специалисти ще са от следните професии: оператор в дървообработването, водач на МПС за обществен превоз, машинен оператор, оператор информационно осигуряване, приложен програмист и шивач. През следващите 12 месеца ще бъдат търсени 330 специалисти с квалификации, изискващи правоспособност и/или висше образование, като 44 от тях ще бъдат учители. Необходимите работници без специална квалификация са в преработващата промишленост, като тяхният брой е 999. Преобладаващия вид заетост е постоянна на пълен работен ден. Работодателите при анкетирането отбелязват, че срещат затруднение при намирането на работна сила, като най-вече се откроява трудността за намиране на специалисти в областта на дървообработването (28.3 %), оператор информационно осигуряване (21.7 %) и продавач консултант (21.7 %).


От 5827 работодатели на територията на областта, 1250 от тях очакват след 3-5 години да търсят и наемат специалисти с висше образование, като най-голяма необходимост ще имат от персонал в сектор туризъм – 286 специалисти, икономика – 154 специалисти, администрация и управление – 66 специалисти, следвани от машинно инженерство, право и др.


Потребността на специалисти със средно образование ще са в професионално направление търговия на едро и дребно (649 специалиста), производствени технологии (286), растениевъдство и животновъдство и машиностроене (286), металообработване и металургия (196 специалиста) и др., заявени от 2250 работодатели.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com