Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие одобри проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобрява проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г. и я предлага за утвърждаване на Министъра на труда и социалната политика. Това решиха днес членовете й на свое заседание, водено от областния управител Ваня Събчева, председател на комисията.


Събчева представи Регионалната програма за заетост и обучение, като ефективен инструмент на активната политиката на пазара на труда, с който от една страна се реализират дейности с местно значение, а от друга – осигурява се заетост на безработни лица от уязвимите групи. При представянето тя се спря на приоритетните целеви групи по програмата – безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица и лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.


По думите на областния управител планирано е началото на изпълнение на програмата да е от 1 юни и тя да продължи 31.12.2019 г. Общият финансов ресурс за област Ловеч е 313 479 лв, като средствата ще осигурят заетост на 74 лица на пълен работен ден.


Преди това Комисията по заетостта одобри Методика за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2019 г. Тя е разработена от комисия, назначена със заповед на Областния управител и съответства на целите и приоритетите в държавната политика по заетостта.


На заседанието областният управител представи пред комисията и направените констатации от анкетното проучване за потребностите от работна сила в област Ловеч, които показват, че най-голям дял в разпределението по сектори заема Индустриалния сектор – 32.7 %. За предходните 12 месеца по средно месечен брой на наетия персонал, преобладават работодатели с до 9 наети лица – 88.2 %. Работодателите в област Ловеч при наемане на персонал държат той да притежава умения за самоконтрол и дисциплина – 85.3 %, умения за работа под напрежение – 72.3 % и административни умения – 61.3 %. Най-търсената компетентност сред работодателите е инициативност и предприемачество, а тези, които не отчитат за важни от наетите лица са – общуване на чужд език и дигитална компетентност. През следващите  6 месеца 84.7 % от работодателите в областта няма да търсят нов персонал, а само 14.5 % ще имат нужда от такъв. Най-търсените квалифицирани специалисти ще са от следните професии: оператор в дървообработването, водач на МПС за обществен превоз, машинен оператор, оператор информационно осигуряване, приложен програмист и шивач. През следващите 12 месеца ще бъдат търсени 330 специалисти с квалификации, изискващи правоспособност и/или висше образование, като 44 от тях ще бъдат учители. Необходимите работници без специална квалификация са в преработващата промишленост, като тяхният брой е 999. Преобладаващия вид заетост е постоянна на пълен работен ден. Работодателите при анкетирането отбелязват, че срещат затруднение при намирането на работна сила, като най-вече се откроява трудността за намиране на специалисти в областта на дървообработването (28.3 %), оператор информационно осигуряване (21.7 %) и продавач консултант (21.7 %).


От 5827 работодатели на територията на областта, 1250 от тях очакват след 3-5 години да търсят и наемат специалисти с висше образование, като най-голяма необходимост ще имат от персонал в сектор туризъм – 286 специалисти, икономика – 154 специалисти, администрация и управление – 66 специалисти, следвани от машинно инженерство, право и др.


Потребността на специалисти със средно образование ще са в професионално направление търговия на едро и дребно (649 специалиста), производствени технологии (286), растениевъдство и животновъдство и машиностроене (286), металообработване и металургия (196 специалиста) и др., заявени от 2250 работодатели.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com