Кметът на Община Троян представи отчет за дейностите на Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Троян за 2015 г. Основните акценти в дейността на Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Троян (ОбКБППМН) са насочени в две направления: социално-превантивната и корекционно-възпитателна дейност

На традиционната месечна пресконференция, кметът на Община Троян г-жа Михайлова направи преглед на осъществените от Комисията дейности през 2015 г.
Процесът „превенция“ има ясно формулирана цел – да не се допуска конфликт между детето и закона, да се ограничат до минимум факторите, които водят до извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. В тази връзка, ОбКБППМН реализира през 2015 г. голям набор от дейности. През годината деца с наложени възпитателни мерки и такива, с които работят обществени възпитатели взеха участие в извънкласните дейности на Общински педагогически център и различни дейности, организирани от Община Троян – спортен празник „Здравей, ваканция без дрога!“, ученически спортни игри, „Пламъчета сини“, „Спортно лято 2015“, което спомогна за ангажиране на свободното им време с приятни и ползотворни занимания. През годината Комисията проведе различни занимателни дейности като: прожекция на филми с тематика, насочена към проблемите на младите хора; представяне на театрална постановка, провеждане на между училищни конкурси; лекции, беседи и дискусии по проблемите на агресията и насилието в училище, тютюнопушене, алкохол и употребата на наркотични вещества. Трябва да отбележим, че през 2015 г. е подписано междуинституционално споразумение със СОУ „Васил Левски“ – гр. Троян и СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян, за съвместна, по-ефективна работа с ученици, извършители на противообществени прояви, както и за засилен контрол над разпространители и употребяващи психоактивни вещества.
И през 2015 г. продължи провеждането на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки, като част от корекционно-възпитателната дейност. През 2015 г. са разгледани 46 бр. възпитателни дела /за 2014 г. – 43 бр./. От 46 деца преминали на възпитателни дела, 29 са непълнолетни /от тях 25 момчета и 4 момичета/ и 17  малолетни /от тях 12 момчета и 5 момичета/. Възпитателните дела са образувани по преписки на РУ „Полиция” гр. Троян, Районна прокуратура гр. Троян и сигнали от длъжностни лица. Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, бягство от дома, хулигански прояви, блудство, нередовно посещение на училище, употреба на наркотични вещества, нарушаване правилника за вътрешния ред в училище.
Към ОбКБППМН – гр. Троян работят шест обществени възпитатели – трима психолози и трима педагози, които през 2015 г. са работили с 15 деца. При работата им с деца, за всяко дете се изготвя индивидуални програма, всеки месец осъществяват срещи с родителите, с представители на различни институции, имащи отношение към проявените деца. Чрез всички дейности, които Комисията реализира, се постига ангажиране на свободното време на децата, задържане на ученици от етническите малцинства в училищната общност, както и намаляване броя на децата, извършители на противообществени прояви. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com