Кметът на Ловеч внесе  жалба в Административния съд срещу решението  на КЕВР за повишаване на цената на водата

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова внесе на 28 август 2019 г. жалба в Административния съд, с която иска да се отмени решение № БП-Ц-5/22.08.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за повишаване на цената на водата.


Новината бе съобщена на пресконференция в Община Ловеч.


Както е известно, с горното  решение на КЕВР е одобрен бизнес план на „ВиК“ АД гр. Ловеч, за развитие на дейността по ВиК оператор за 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г. Приет е и анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана; утвърдени са, считано от 01.09.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.


В жалбата на кмета на Ловеч се казва:


„Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона,  поради което в законовия срок обжалваме същото.“


Посочено е още, че жалбоподателят Община Ловеч има право и интерес да обжалва процесното решение, тъй като пряко и непосредствено се засягат нейни права и законни интереси като член на Асоциацията  по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч.


В основанията за отмяна на решението се сочи, че липсва посочване на разпоредба, обосноваваща приемането му. Заложеното правно основание – чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), е неотносимо, тъй като съгласно сочените разпоредби, КЕВР регулира качеството и цените на ВиК услугите. А от изложеното в обжалвания акт не може еднопосочно и безпротиворечиво да се установи как се регулира качеството на услугите посредством приетото решение.


Не може да се заключи дали и как образуваните цени отговарят на изискванията, инкорпорирани в Наредбата  по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ. Не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно – че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.


Според документа, подписан от кмета, заради защитата на обществения интерес в най-пълна степен, решението следва да бъде отменено, като органът се произнесе относно размера на цените след надлежна аргументация по отношение на социалната поносимост на цените.


Община Ловеч, пресцентър


28.08.2019 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com