Кметът Донка Михайлова представи един от най-очакваните документи – Управленската програма за мандат 2015-2019 г. Кметът на Община Троян, г-жа Михайлова представи на месечната си пресконференция Управленската програма за 2015-2019 г. – един очакван от жителите на общината документ

Кметът и ръководният екип на Администрацията показват последователност в своето управление и в настоящия мандат ще съсредоточат своите усилия в три основни направления: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората от общината; ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината и подобряване на жизнената среда и качеството на живот.
Представените от Кмета приоритети показват логично продължение на заложения план от първия управленски мандат и са в съответствие с предизборната програма на г-жа Михайлова. През мандат 2015-2019 г. кметът и ръководството нa Община Троян приоритетно ще работят за насърчаване на инвестициите в Община Троян, като сред по-интересните дейности се очертават: развитие на Бизнес зона „Север“ с изграждане на инфраструктурата и активни действия по популяризиране и промотиране на зоната. Заложените дейности в кметската управленска програма включват още: създаване на електронен портал invest.troyan.bg, с референции и информация за местния бизнес, които да помагат за позиционирането му на световни пазари и привличане на чуждестранни партньори и инвеститори; осъществяване на публично-частни партньорства в имоти – общинска собственост, изискващи значителни инвестиции. В сферата на туризма, усилията ще са насочени към минерален басейн, минерална баня и курортна поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, както и към Комплекс „Состра“. За целите на обслужващата сфера са заложени дейности за облика и функционалността на „Малкия пазар“. При социалните дейности, кметът ще предложи на Общински съвет Троян изграждане на Занаятчийски център. Продължават дейностите за изграждане на Многофункционална спортна зала, която да отговаря на потребностите на спортните клубове в общината. С всички заложени дейности се цели осигуряване на благоприятна бизнес среда и привличане на инвеститори, което да доведе до разкриване на нови работни места и осигуряване на по-добри доходи, чрез конкуренция на пазара на труда.
Основен акцент в приоритет „Превръщане на Община Троян в реален икономически субект“ са идеите за създаване и промотиране на регионален бранд „Made in Troyan”, за продукти, произведени в региона на общината, с цел повишаване на потребителския интерес към тях. Откроява се управленската идея за създаване на електронен портал crafts.troyan.bg за търговия, подпомагане и промотиране на авторските продукти на занаятчиите. Отчитайки важността на принадлежността към родното място и споделяне на добри практики, в управленската си програма кметът предлага създаване на он-лайн платформа „Троянци за Троян“ за поддържане на системен контакт с наши съграждани, успешно реализирани в България и света.
Продължават усилията за „Подкрепа и насърчаване на туризма“, включващи дейности за утвърждаване на общината като предпочитана дестинация за български и чуждестранни туристи.
Важно място в управленската програма е отделено на приоритета „Привличане и задържане на младите хора“. Общинското ръководство ще работи за създаване на подходяща и желана среда за живот и трудова реализация на младите хора чрез: изпълнение на Програмата за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян; съдействие при осигуряване на работни места за младежи със СОП и/или физически увреждания; активно участие на младите хора в обществения живот, чрез подпомагане на младежките неправителствени и доброволчески организации и реализиране на проекти в партньорство с неправителствения сектор; обособяване на фонд за финансиране на младежки проекти; съхраняване на традиционни и създаване на разнообразни и иновативни културни продукти и спортни събития. Акцент е идеята, която предизвика сериозен интерес в края на миналата година – реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора.
Кметът представи още идеите за повишаване качеството на живот чрез по-добра инфраструктура и околна среда, както и дейностите за възможно по-пълно удовлетворяване потребностите на гражданите от необходимите социални и административни услуги.
Всички приоритети, залегнали в управленската програма на г-жа Михайлова за мандат 2015-2019 г. ще бъдат публикувани на страницата на Община Троян, както и в официалната страница donkamihaylova.com, след представянето им в Общински съвет – Троян. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com