Кметствата с жители до 500 избират кметски съвет със седем членове, над 500 – с девет Останалите села с обществен съвет от трима членове

Кметствата, в които жителите са до 500, ще избират свой кметски съвет от

седем членове, а над 500 – от девет. Това записаха вчера общинските

съветници, приемайки правилника за работата си.

Кметските съветници се избират за подпомагане на кметовете на

кметствата при изпълнение на техните функции по Закона за местното

самоуправление и местната администрация. Могат да бъдат кметски

съветници лица с избирателни права и настоящ адрес в съответното

населено място. Кметските съветници се избират на общо събрание на

населението с мнозинство повече от половината от присъстващите, като

изпълняват функциите си до избиране на нов кметски съвет.

Кметският съвет се свиква на заседание от кмета не по-рядко от един път

на тримесечие. Той обсъжда и приема становище по проектобюджета на

кметството, разглежда информация по изпълнението на общинския

бюджет в частта за кметството, приема становища за благоустройствени и

комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното

място, приема становища по предложения за решения на общинския съвет

за разпореждане с общинско имущество в населеното място, подпомага

кмета при организиране провеждането на мероприятия за

благоустрояване и хигиенизиране и при стопанисване на обектите,

общинска собственост, на територията на населеното място, подпомага

още кмета при осигуряване на обществения ред и полската охрана,

извършва текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени

поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на

имоти, общинска собственост, в селото.

В населените места, които не са административен център на кметство, за

подпомагане на кметските наместници по решение на общото събрание

на населението се избират обществени съвети. Броят на обществените

съветници общинският съвет определи на трима.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com